Om os

 


Frihed og folkestyre

Sæby Hallenslev Friskole skal ifølge friskoleloven efter dens formål og i hele dens virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.  

At forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre er et fælles anliggende mellem hjem, skole og det omgivende samfund.. Gennem et tæt samarbejde og gennem dialogen mellem skole og hjem, sikrer vi forældrenes mulighed for at få indsigt i og forståelse for skolens hverdag og målsætninger.

Vi tilbyder eleverne en undervisning og dannelse, som forbereder dem til at blive aktive borgere i det danske samfund. Vores mål er så vidt muligt at sikre, at børnene kan klare sig godt og få en meningsfuld tilværelse i et demokratisk samfund.

De overordnede mål og intentioner for skolens undervisning i forhold til frihed og folkestyre kan identificeres i skolens formålsparagraf, i skolens selvbeskrivelse på skolens hjemmeside og i skolens skriftlige undervisningsplaner.

 

Vi finder det vigtigt:

-          at eleverne forstår, hvad det vil sige at have "medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre"

-          at eleverne oplever frihed og demokratiske beslutningsprocesser

-          at eleverne kan fungere i et fællesskab med åndsfrihed, ligeværd og demokrati

-          at eleverne bliver fortrolige med den fælles danske kultur og får kendskab til andre kulturer

 

Skolens opgave er at yde et kvalificeret bidrag gennem målrettet indsats, hvilket kommer til udtryk ved:

-          -at vi gennem valg af forskellige arbejdsmetoder og –former giver eleverne mulighed for at tilegne sig evner til at lytte til andre, at se tingene fra forskellig vinkel og tage stilling på baggrund af tilegnet baggrundsviden

-          -at eleverne gennem elevrådsarbejde i 4. - 9. klasse kan erfare, at en aktiv og konstruktiv indsats betyder, at man kan få indflydelse og være med til at præge skolen/samfundet i den retning, man finder rigtig.

-          -at eleverne lærer at tage ansvar for sig selv og for deres næste (bl.a. i gruppearbejde og i frikvarterer)

-          -at eleverne i dagligdagen oplever fællesskabets styrke og nødvendighed i såvel klasser som på hele skolen.

-          -at eleverne, når det er muligt og relevant, tages med på råd når det gælder indhold i og gennemførelse af undervisningen for derigennem at gøre dem fortrolige med det forhold, at de selv og ikke kun læreren er ansvarlig for egen og andres udbytte af undervisningen

-          at eleverne gennem emnevalg i dimensionsundervisningen får mulighed for at udvikle og styrke deres kendskab til grundlæggende friheds- og menneskerettigheder

-          at eleverne gennem relevante emnevalg i dimensionsundervisningen får mulighed for at opnå kendskab til forskellige kulturer og livssyn

-          at eleverne i dagligdagen får mulighed for at bearbejde de ting, der sker omkring dem (lokalt, nationalt og globalt)

-          at eleverne gennem det daglige samvær på skolen lærer at respektere andres synspunkter og at løse problemer gennem dialog

-          at eleverne får mulighed for at arbejde på tværs af alder og klasser gennem fælles aktiviteter og fælles arrangementer

-          at eleverne sikres indflydelse på undervisningsmiljøet gennem planlagte temadage

-          at omgangstonen hviler på gensidig respekt og tolerance mellem lærer og elev og mellem eleverne indbyrdes

-          at undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og aktuelle udviklingstrin, så eleven kan udvikle sig bedst muligt både fagligt og personligt

 
Sæby Hallenslev Friskole | Skolevej 6 | 4270 Høng | CVR. 72419618 | Tlf.: +45 58854250 | Email: shf@shfri.dk