Oplysninger

Friplads

Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge og til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger. Tilskuddet fastsættes under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til skolepengene og forældrebetalingen.

Fripladstilskud kan ydes til skoler, som er berettiget til tilskud i henhold til §17 i Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009 om friskoler og private grundskoler m.v. og § 14 og 15 i bekendtgørelsen om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.

Fripladstilskuddet administreres af Fordelingssekretariatet, hvis vedtægter godkendes af underviningsministeren. (læs mere på www.Fordelingssekretariatet.dk)

Elever i børnehaveklasse og på 1. til 10. klassetrin kan komme i betragtning ved fordeling af fripladsstilskuddet. Tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger kan gives til elever i 0. klasse og 1.-3. klasse.
Tilskuddet fordeles til den enkelte skole ud fra forældrenes indkomstgrundlag opgjort på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.
Kriterierne for tildeling af tilskud fastsættes af fordelingssekretariatet.

 

Alle skolens indskrevne og tilskudsberettigede elever pr. 5. september kan søge om tilskud.
Det af skolen udleverede ansøgningsskema skal udfyldes og underskrives af forældrene og afleveres til skolen.Sæby Hallenslev Friskole | Skolevej 6 | 4270 Høng | CVR. 72419618 | Tlf.: +45 58854250 | Email: shf@shfri.dk