Friskolen - Lønpolitik

  

1.0                 Formål

Formålet med Sæby Hallenslev Friskoles lønpolitik er at fastlægge og tydeliggøre procedurer, værdier og mål for løndannelsen.

 

Løndannelsen skal være i overensstemmelse med skolens formålsparagraf og understøtte skolens særegne karakter som en ”fri skole”.

 

Lønpolitikken skal virke som et værktøj for både lederen og medarbejderne til brug for forhandlinger om løn.

 

2.0                 Hensyn

Løndannelsen skal tage hensyn til:

  1. at der skal være gennemskuelighed og åbenhed i løndannelsen.
  2. at løntillæg aftales efter kendte og objektive kriterier.
  3. at løndannelsen må følge funktionen/kvalifikationen.
  4. at det tilstræbes at løndannelsen er så bred som mulig (kommer mange til gode).
  5. at løndannelsen skal bidrage til at synliggøre skolens mål, værdier og indsatsområder
  6. forhåndsaftaler, der kan bruges til at fastholde/rekruttere medarbejdere

 

Løndannelsen udmøntes indenfor de af bestyrelsen fastlagte budgetter.

Skoleleder har kompetencen til at forhandle ud fra de af bestyrelsen fastsatte kriterier.

 

3.0              Personalegrupper

 

Lærergruppen:

For lærergruppen gælder, at forhandling om løndele aftales mellem skolens leder og den forhandlingsberettigede organisation repræsenteret af tillidsrepræsentant.

Der kan forhandles løn en gang om året. Initiativ til lønforhandling tages af enten tillidsrepræsentant/medarbejder eller skoleleder.

 

Lønaftalen for lærergruppen udmøntes efter skriftlig lønaftale mellem lærere repræsenteret ved tillidsrepræsentant og skolen repræsenteret ved skoleleder.

 

En eventuel opsigelse af en lønaftale skal stiles til henholdsvis skolelederen og lærernes tillidsrepræsentant.

En lønaftale kan dog genforhandles uden at være opsagt.

 

Pædagoger:

Lønindplaceringen af det pædagogiske personale og deres ancinitetsstigning skygger overenskomsten mellem BUPL og Friskoleforeningen.

 

TAP (teknisk-administrativt personale):

Der kan forhandles løn en gang om året, senest den 1. april. Initiativ til lønforhandlingen tages enten af den ansatte eller skoleleder. Forslag, der ønskes drøftet, skal fremsendes skriftligt over for modparten, og der skal forhandles senest 6 uger efter modtagelsen af en forhandlingsbegæring.

 

Skoleleder:

Mindst en gang omåret skal skolelederens løndannelse og lønforudsætninger tages op til forhandling, således at der løbende skabes sammenhæng mellem stillingens aflønning og det konkrete stillingsindhold og ansvarsområde.

Lønnen aftales mellem skoleleder og skolens bestyrelse og godkendes af Frie Skolers Ledere.