Aktiviteter

Sprog

Sprog skaber kontakt og er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Det er vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i at planlægge fælles aktiviteter og projekter. Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces og som skal have opmærksomhed. Talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog er blot nogle af de kommunikationsformer, vi alle benytter os af. Det sker ikke kun gennem det talte eller det skrevne sprog, men også gennem kropssprog, mimik og billedsprog. Børn har behov for at møde voksne mennesker, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så de får mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, glade for eller kede af, og så de frit kan lufte deres meninger, følelser og tanker. Sproget er en forudsætning for frugtbare løsninger af problemer og konflikter. Balancen i fællesskabet afhænger af børnenes evner til at sige til og fra, og om de har de sproglige forudsætninger for at udtrykke, hvad de mener, og dermed formår at blive forstået af både børn og voksne.

Mål:

 • at der er et godt sprogligt miljø med mange forskellige metoder til
 • at udvikle børnenes sprog
 • at meningsforskelle / konflikter løses igennem hensigtsmæssig kommunikation
 • at der er en naturlig kobling mellem tale og kropssprog
 • børn skal støttes i at udvikle deres danske ordforråd og i at forstå
 • dets begreber og regler
 • deres naturlige interesse for det skrevne sprog skal bakkes op
 • at der ikke benyttes ukvemsord
 • at udvikle ordforråd og forståelse af sproget og sprogets regler
 • at barnet kan udtrykke sig nuanceret
 • at skabe kontakt og kommunikere

Middel:

 • tale med hinanden
 • teater og film oplevelser
 • fællessamling
 • fortælle og få fortalt historier
 • bruge computere og spille computere
 • rim og remser
 • sang og musik – rytmik
 • oplæsning fra bøger, digte
 • historier
 • hjælp til korrekt udtale
 • bogstaver og  tal

Social kompetence

Sociale kompetencer er nødvendige for at et barn kan indgå i jævnbyrdigt fællesskab med andre børn. Gennem fællesskabet får børnene mulighed for at udfolde sig – i leg, i samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme.
Fribørnehaven skal både udvise og kræve rummelighed, så hvert enkelt barn føler sig set, trygt og respekteret. Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov samtidig med, at børnene også forstår, at andre har de samme behov. Ved at indgå i venskaber og gruppefællesskaber lærer børn at give og få omsorg og respekt, og de opnår færdigheder i forhold til at forhandle og argumentere.                                                                

Mål:

 • at børnene gennem såvel modgang som medgang udvikler sociale
 • kompetencer
 • at børnene lærer at sætte grænser for sig selv og evner at sige fra
 • at børnene får bevidsthed om egne og andres følelser
 • at børnene oplever sig som værdifulde og respekteret uanset baggrund
 • at børnene lærer at vise hensyn/omsorg (empati)
 • at børnene udvikler sig sammen i et forpligtende og kærligt fællesskab

 

Middel:

 • lære små og store at vise hensyn og hjælpe hinanden
 • vise medfølelse / omsorg for hinanden
 • skabe rammer, som gør at det enkelte barn tør ytre sig
 • voksne som hjælper med at vise, hvad man kan / skal gøre
 • lytte til barnets følelser og lære dem at styre negative følelsesudbrud
 • skabe rammer til at dyrke venskaber
 • børn og voksne lytter til hinanden
 • sociale lege
 • rollelege
 • hjælpe børnene til at hvile i sig selv, hvordan siger jeg fra,
 • elske sig selv/andre

Alsidig udvikling

Fribørnehaven skal være et vigtigt væksthus for den personlige udvikling – et sted hvor det enkelte barn kan drømme om og tage hul på lovende muligheder i fremtiden sammen med andre børn og voksne.
Der skal gives børnene mulighed for at opbygge og udbygge deres selvtillid og turde udfolde sig og udvikle sig.
I det sociale fællesskab med hinanden og de voksne skal børnene have mulighed for at deltage, give og modtage, at se andre og selv blive set.

Mål:

 • at børnenes selvtillid og selvværd bliver styrket og udviklet
 • at børnene oplever sig selv som et unikt menneske fyldt med muligheder og med betydning for andre
 • at børnenes nysgerrighed, viden og venskaber styrkes og udvikles
 • at børnene skal lære at tage hensyn til andre og indordne sig under fælles regler
 • at udfolde sig på mange måder. 
 • at opnå erfaring med at håndtere en bred variation af følelser. 
 • at møde nye udfordrende ting og oplevelser.
 • at have gode relationer til andre børn og voksne


Middel:

 • engagerede voksne
 • alsidige udfoldelsesmuligheder
 • fællesskaber
 • bevidsthed om følelsesmæssige forskelle
 • medbestemmelse
 • anerkendelse af det enkelte individ
 • nysgerrighed / forskertrang vækkes
 • trygge og lydhøre hverdagsrammer

Kulturelle udtryksformer og værdier

Den kulturelle-internationale dimension

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder. Gennem mødet med andre udtryksformer – både kunstnerisk, kulturelt, ved at stifte bekendtskab med andre måder at leve på og andre værdier – udfoldes børnene til hele, nysgerrige og tolerante mennesker. Mennesker, der har forståelse for, at verden er mangfoldig, og at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være vidt forskellige. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder.

Mål:

 • at børnene får kendskab til aspekter af den danske kulturarv
 • at børnene får kendskab til andre kulturer
 • at børnene har rum, plads og materialer til at eksperimentere og skabe


Middel:

 • emnearbejde
 • højtider (jul, påske)
 • traditioner (fødselsdage, fastelavn, bedsteforældredag m.v.)
 • besøg (museer, bibliotek, kirker, kirkegårde m.m.,)
 • kreative aktiviteter og alternative materialevalg
 • musik og billeder
 • deltage i kunstneriske arrangementer
 • teater både se og lave selv
 • inddrage bedsteforældre som vil fortælle om gamle dage
 • udflugter til kulturelle tilbud i lokalsamfundet

Naturen og naturfænomener

Den naturvidenskabelige-eksperimenterende dimension

En naturfaglig dannelse skabes af oplevelser med, interesse for og viden om naturen i et miljø, hvor der er plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar. Naturen er en enestående legeplads for både sind og krop..
Når børn leger i naturen, får fantasien og samværet med andre spillerum, og børnene udfordres på mange planer både kropsligt og mentalt. Oplevelser i naturen udvikler børn følelsesmæssigt, mentalt og fysisk.
Når børn færdes ude udvikles deres krop og sanser samtidig med, at deres nysgerrighed og følelsesregister udfordres.
Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og landskaber, styrkes også deres sanseapparat og deres motoriske udfoldelse.
Gennem vidende og medlevende voksne kan børnene få vigtige erfaringer, eksperimentere og hente masser af viden om naturfænomener og tekniske sammenhænge, samt udvikle respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

Mål:

 • at børnene tilegner sig viden om naturens mangfoldighed
 • at børn får kendskab til, at naturen er ”til låns”, at naturen skal bruges
 • og  ikke misbruges
 • at børnene udvikler respekt og forståelse for naturen 
 • at børnene oplever fortrolighed og glæde ved at være i naturen.
 • at børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som
 • kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden.
 • at børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur,
 • naturfænomener og miljø.


Middel:

 • ude hver dag (legeplads eller på tur)
 • tid og ro til fordybelse i naturen
 • ture til skov eller strand
 • undersøge (regnorm, jord, vandpytter, m.v.)
 • bålplads
 • vandlege
 • opmærksomme på miljøet
 • blomster / planter på stuerne og på legepladsen
 • frugttræer/-buske
 • legeplads med plads til fordybelse, gode gemmesteder
 • bygge mejsekasser og fodre fugle om vinteren.
 • lave kompost og fodre orm
 • dyrehold (akvarium, terrarium, voliere mv.)

Kreative udtryksformer

Den praktisk-æstetiske dimension

Den praktiske-æstetiske dimension skal gennem skabende aktivitet åbne for kreativitet, glæde, virkelyst og faglig kunnen.
Børnene skal opleve og forstå, at de ved at eksperimentere med materialer og design er kulturskabende. Mennesket har til alle tider været kreativt. Denne egenskab kommer ikke altid frem af sig selv.
Ved at introducere børn for mange forskellige former for kreative udtryksmåder, får de en naturlig lyst og interesse i at udforske denne verden. Gennem aktivitet lærer de deres egne evner at kende. Det være sig indenfor de traditionelle temaer som ”håndarbejde”, ”sløjd” og ”husgerning”, samt emnet ”design”, der er mere vidtfavnende.
Børn der selv arbejder med forskellige kreative emner, lærer derigennem at anerkende andres indsats. Både ”i det små” i børnehuset, og senere i større sammenhænge, i samfundet. 

Mål:

 • at børn får kendskab til og lyst til at arbejde med forskellige materialer
 • at børn lærer at føle glæde ved at skabe
 • at børn gennem leg lærer dagligdags gøremål (bage mv.)
 • at børn føler glæde ved at ”producere”

Middel:

 • male
 • tegne
 • ler
 • bage i køkken
 • lave måltider
 • træ
 • sandkasse

Krop og bevægelse

Den kropslig-musiske dimension

Kroppen er barnets værktøj til at bevæge sig og sanse verden. Børn, der er fysisk aktive, bliver fortrolige med deres krop, og udvikler lyst til at lege, bruge kroppen og bevæge sig.
Ved at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, styrke, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for at udvikle sig.
Krop og bevægelse er ikke kun en fysiologisk, men også en sanselig, adgang til verden. Bevægelse baner veje for at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske såvel som det kulturelle miljø og naturen.
Ved at få viden og indsigt i hvordan kroppen fungerer, dens styrke, muligheder, og hvad den betyder for sundhed og velvære, får børnene også mulighed for at få indsigt i sig selv og andre mennesker.

Mål:

 • at børn oplever udfordringer og glæde ved fysisk udfoldelse
 • at børnene gennem brug af sanserne får udvidet deres forståelse af sig selv
 • og andre
 • at børnene gennem sund ernæring får energi til at ”indtage verden”
 • at børnene gennem bevægelse og motoriske øvelser får kendskab til
 • kroppens funktioner, styrker og begrænsninger
 • at børnene får fokus på kroppens grundlæggende funktioner, sanser,
 • følelser, hygiejne, respekt for egen og andres krop

Middel:

 • idræt og gymnastik
 • musik, sanglege og dans/rytmik
 • ture ud i naturen
 • inspirerende og udfordrende legesteder inde og ude
 • børnene er ude hver dag (legeplads, tur m.v.)
 • gymnastik (gymnastiksalen)
 • fri leg
 • opmærksomhed på sund kost
 • legeplads med motoriske udfordringer
 • bevidsthed om hygiejne
 • at sørge for udfordrende og spændende aktiviteter
 • at have fokus på bevægelse i hverdagen