Takster og tilskud

Alle beløb er gældende pr. 1. januar 2024 og betales pr. måned i 11. måneder (juli måned er betalingsfri).

Det opkrævede beløb skal være i hænde senest den 1. bankdag i hver måned (Fælleskassen 8411 – 0002022154)

Ved indmeldelse opkræves et engangsbeløb på 1.000 kr. i indmeldelsesgebyr.

Friskolen

Skolepenge 1.400 kr. pr. barn.

Der gives 100% søskenderabat ved 3. barn. Det er muligt at søge friplads/tilskud efter gældende regler, ansøgningsskema udleveres af skolen. De enkelte klasser kan have klassekasse og lejrskolekasse, hvortil der betales særskilt.

SFO

A-ordning (dækker morgenpasning):  650 kr.

B-ordning (dækker morgenpasning og eftermiddagspasning): 1.100 kr.

C-ordning (dækker eftermiddagspasning): 750 kr.

Det er muligt at tilkøbe klippekort, som dækker pasning på timebasis.

Børnehuset

Vuggestue 0 – 3 år:  2.930 kr. + 150 kr. (inkl. bleer og frugtordning) = 3.080 kr.

Børnehuset 3 – 6 år: 2.430 kr + 150 kr. (inkl. frugtordning) = 2.580 kr. 

Der ydes fripladstilskud og søskendemoderation efter kommunale regler.

Tilskud

Friplads

Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge og til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger. Tilskuddet fastsættes under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til skolepengene og forældrebetalingen.

Fripladstilskud kan ydes til skoler, som er berettiget til tilskud i henhold til §17 i Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009 om friskoler og private grundskoler m.v. og § 14 og 15 i bekendtgørelsen om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.

Fripladstilskuddet administreres af Fordelingssekretariatet, hvis vedtægter godkendes af underviningsministeren. (læs mere på www.Fordelingssekretariatet.dk)

Elever i børnehaveklasse og på 1. til 10. klassetrin kan komme i betragtning ved fordeling af fripladsstilskuddet. Tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger kan gives til elever i 0. klasse og 1.-3. klasse.
Tilskuddet fordeles til den enkelte skole ud fra forældrenes indkomstgrundlag opgjort på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.
Kriterierne for tildeling af tilskud fastsættes af fordelingssekretariatet.

Alle skolens indskrevne og tilskudsberettigede elever pr. 5. september kan søge om tilskud.
Det af skolen udleverede ansøgningsskema skal udfyldes og underskrives af forældrene og afleveres til skolen.

Søskendemoderation

I Friskolen betales der højest for to elever, dog altid de ældste.

Der ydes ingen søskendemoderation for elever, der benytter vores SFO-ordning.

Søskendemoderationen for børn i vores børnehave følger de kommunale regler og takster.
Det er kommunen, der gennem deres tilskud administrerer moderationen.

Befordring

Skolen yder ikke hjælp til befordring.

Der afsættes dog fra Fordelingssekretariatet et mindre beløb, som fordeles blandt eleverne med store transportudgifter.