Takster og tilskud

Takster

Friskole

Skolepengene dækker alle udgifter til bøger, hæfter, papir m.m.
Skolepengene for et skoleår fordeles over 11 mdr.
Der er mulighed for at søge friplads-tilskud efter gældende regler. Ansøgningsskema udleveres af skolen.
De enkelte klasser kan have klassekasse og lejrskolekasse, hvortil der skal betales særskilt.

Indmeldelse:
Engangsbeløb på 1000 kr, som dækker familiens optagelse i skolekredsen.

Skolepenge:

Fra 1. august 2022 er skolepengetaksterne 
1250 kr/mdr pr elev

Søskenderabat:

Der betales højst for to elever/familie.

 

Børnehaven

Vi arbejder med to takster:
(Taksterne er gældende fra 1. august 2022. Taksterne følger Kalundborg kommunes satser)

Vuggestue
Betaling: (2600 kr + 150 kr) = 2750 kr inkl. bleordning og frugt

3 år-6 år:

Betaling (2050 kr + 150 kr)= 2200 kr

Der ydes fripladstilskud og søskendemoderation efter kommunale regler.

SFO

A-ordning koster 625 kr./ mdr.
Ordningen dækker morgenpasning.

B-ordning koster 1025 kr./ mdr.
Ordningen dækker morgenpasning og hele eftermiddagen.

C-ordning koster 725 kr./mdr.
Ordningen dækker pasning om eftermiddagen.

Der kan købes klippekort, som dækker pasning på timebasis.

 

 

Skolens kontonummer:

Fælleskassen
8411    0002022154

 

Det opkrævede beløb skal være kontoret i hænde senest den 1. bankdag i hver måned.

Tilskud

Friplads

Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge og til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger. Tilskuddet fastsættes under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til skolepengene og forældrebetalingen.

Fripladstilskud kan ydes til skoler, som er berettiget til tilskud i henhold til §17 i Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009 om friskoler og private grundskoler m.v. og § 14 og 15 i bekendtgørelsen om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.

Fripladstilskuddet administreres af Fordelingssekretariatet, hvis vedtægter godkendes af underviningsministeren. (læs mere på www.Fordelingssekretariatet.dk)

Elever i børnehaveklasse og på 1. til 10. klassetrin kan komme i betragtning ved fordeling af fripladsstilskuddet. Tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger kan gives til elever i 0. klasse og 1.-3. klasse.
Tilskuddet fordeles til den enkelte skole ud fra forældrenes indkomstgrundlag opgjort på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.
Kriterierne for tildeling af tilskud fastsættes af fordelingssekretariatet.

Alle skolens indskrevne og tilskudsberettigede elever pr. 5. september kan søge om tilskud.
Det af skolen udleverede ansøgningsskema skal udfyldes og underskrives af forældrene og afleveres til skolen.

Søskendemoderation

I Friskolen betales der højest for to elever, dog altid de ældste.

Der ydes ingen søskendemoderation for elever, der benytter vores SFO-ordning.

Søskendemoderationen for børn i vores børnehave følger de kommunale regler og takster.
Det er kommunen, der gennem deres tilskud administrerer moderationen.

Befordring

Skolen yder ikke hjælp til befordring.

Der afsættes dog fra Fordelingssekretariatet et mindre beløb, som fordeles blandt eleverne med store transportudgifter.