Formål og værdier

Skolens formål:  

§1, stk.2. Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:
– At give eleverne en almen uddannelse, der giver mulighed for at forstå tilværelsen og vurdere deres muligheder i livet og samfundets ytringsformer, således at de kan medvirke til at skabe både åndelige og materieller værdier til fælles gavn.
– At give eleverne mulighed for at udnytte deres evner og interesser længst muligt i de forskellige fag, give dem sikre elementære kundskaber og opøve kritisk tænkning og selvstændigt arbejde.

Skolens værdigrundlag: 

at vi omgås hinanden på en god måde

vi udviser gensidig respekt
vi giver plads for hinanden
vi skaber tryghed

at vi er udviklingsorienteret med respekt for skolens traditioner

vi udviser vilje til forandring
vi tænker i muligheder frem for begrænsninger
vi værner om skolens kulturbærende traditioner

at vi skaber rammerne for det

enkelte barns bedst mulige faglige og sociale udvikling
vi skaber gode læringssituationer/miljøer
vi skaber et godt socialt miljø
vi fremmer samarbejdet omkring det enkelte barn