Undervisningsplaner

Børnehaveklassen

Matematik

Klasse:        00
Fag:              Kernetimer
Emne:          Matematik
Periode:      2018/19
Lærer:         PB

 

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan læse og ordne et cifrede og tocifrede(til 15) naturlige tal.
 • Eleven har viden om talsymboler og deres ordning.
 • Eleven kan bestemme antal i en hverdagssituation.
 • Eleven har viden om metoder til antalsbestemmelse.
 • Eleven kan gengive og beskrive enkle figurer og mønstre.
 • Eleven kan anvende enkle forklaringer i forbindelse med placering og størrelse.
 • Eleven har viden om enkle matematiske begreber.

 

Undervisningsplan – beskrivelse:

Matematiktimerne er fordelt med 4 timer i kerneundervisningen samt 3 dim. emner.

I kernetimerne vil vi arbejde med Format, evalueringshæfter samt værktøjskassen fra Format.

Som træningopgaver vi der blive arbejde med div. bøger fra Delta samt Matematikfessor.

 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):
Løbende dialog i undervisningen.

Evalueringsopgaver efter hvert emne i Format.

2 årlige skole/hjem samtaler.

Løbende individuelle samtaler med eleverne.

Løbende forældre information.

 

Dansk

Undervisningens intention – delmål:
Det talte sprog:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af 0. klasse har tilegnet sig viden og færdigheder, der kan sætte dem i stand til at:

 • kunne deltage i en samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig.
 • have opmærksomhed på sprogets forskellige funktioner og tilpasse sproget til forskellige situationer.
 • tale om sprog.
 • samtale om indholdet i tekster.

Det skrevne sprog:

 • lege, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, sproglyde og ord.
 • have kendskab til bogstavernes navn, form, lyd og placering i skrivehuset.
 • lege og ekperimentere med sætning og orddannnelse.

lege og eksperimentere med skrift og skrevne meddelser som middel i kommmunikation.

 • bruge bogstaver og eksperimentere med ord og sætninger i egen håndskrift og på computer.
 • eksperimetere med forskellige af hverdagens skrivegengre.

Fortælling og oplæsning.

 • fortælle om egne oplevelser i sammmenhængende form.
 • lytte til oplæsning og fortalte historier samt genfortælle tekstens indhold.
 • videre udvikle og nuancere ordforråd og begrebsforståelse.

Undervisningsplan – beskrivelse:
Dansk undervisningen er fordelt med 6 kernetimer samt 6 dim. emner.

I kernetimerne vil vi primært arbejde med bogstavindlæring, skrivning, læsning samt litteraturforståelse.

Undervisningsmaterialer: Fandango Mini til bogstavindlæring samt litteratur forståelse. 

 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Daglig dialog i undervisningen.

Individuelle samtaler medd eleverne.

Løbende forældreinformation.

2 årlige skole/hjem samtaler.

 

Engelsk

 

Undervisningens intention – delmål:

Eleverne skal øve sig i at tale et nyt sprog. De skal turde øve sig i at sige ukendte ord højt for hinanden.

Eleverne skal have kendskab til de engelske for:

 • tallene fra  0-15
 • div. farver
 • kropsdele
 • div. frugter og grønsager
 • forskellige dyr
 • tøj
 • vejr
 • samt hvad der lige er aktuelt.

Undervisningsplan – beskrivelse:

Undervisningen vil bærer præg af vi”leger” med sproget.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Løbende snak om de lærte ord

Forfatterskab, Kim og Astrid

Klasse:               00, 01, 02
Dimension:      Kulturel-international
Emne:                Matematik
Periode:            2.kvt 19-20
Lærer:                BS og PB

Undervisningens intention – delmål:

I undervisningen om forfatterskab, vil vi gå bag om forfatteren og præsenterer det univers, som der er i forfatterens forskellige værker, og som er en rød tråd.

Formålet er at eleverne får kendskab til forfattere der skriver til deres aldersgruppe, og ser forskellige tekster, og arbejder med forståelsen af dem ud fra en analyse der er tilpasset deres alder.

Undervisningsplan – beskrivelse:

Eleverne vil være delt i to grupper, fra alle tre trin. Vi vil arbejde med emnet tre gange. Der vil blive læst en tekst, og talt om den, og gennemgået en analyse, som eleverne så i tekst og tegning skal gengive deres oplevelse og forståelse af.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Den sidste gang skal vi udstille de værker som eleverne har lavet, og de skal fortælle hinanden om, hvad de oplevede.

Projekt

Klasse:                00, 01, 02
Dimension:       Naturfaglig-eksperimenterende
Emne:                 Projekt
Periode:             2.kvt 19-20
Lærer:                PB og KG

Undervisningens intention – delmål:

Eleverne skal få kendskab til nogle af de 17 Verdensmål.

Herunder få kendskab til en sund vs en usund krop, følelsers indvirkning på sundheden, hvordan man passer på sin krop, hvordan man spiser sundt og bæredygtigt, rent vands betydning for vores sundhed.

 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi vil tage udgangspunkt i følgende tre Verdensmål: “sundhed og trivsel”, “stop sult” og “rent vand og sanitet”. 

Vi vil præsentere eleverne for små film, mundtlige oplæg, praktiske øvelser og opgaver/lege. Vi vil fremstille små måltider.

Eleverne kommer til at arbejde individuelt, i små grupper samt deltage i klassesamtaler og fælles opgaver.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Gennem løbende dialog i dimensionerne.

Eleverne fremstiller en lille bog med illustrationer og tekster af det indlærte.

Praktisk-æstetisk

Klasse:               
Dimension:       
Emne:                 
Periode:            
Lærer

Kropslig-musisk

Klasse:               
Dimension:       
Emne:                 
Periode:            
Lære:

1. klasse

Dansk

Klasse:        01
Fag:              Dansk
Lærer:         PB 

 

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan anvende enkle førlæsestrategier
 • Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen
 • Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert
 • Eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler
 • Eleven kan identificere ukendte ord i tekst og tale
 • Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet
 • Eleven kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og idee
 • Eleven kan skrive små og store bogstaver i håndskrift og eleven har viden om bogstavers skriveveje.
 • Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift
 • Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede
 • Eleven kan stave lette ord og eleven har viden om bogstav-lydforbindelser
 • Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge
 • Eleven kan finde hovedindhold i tekster
 • Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv
 • Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig samt har viden om turtagning

Undervisningsplan – beskrivelse:

Dimensioner med danskfagligt indhold:
Vi starter op, Forfatterskab, Skriv din egen bog, Rundt om dansk.
I kernetimerne vil vi primært arbejde med bogstavlyde, læsning og skrivning. Vi skal arbejde med Den Første Læsning, læsebog og arbejdsbog, Fandango, Læs og Forstå, frilæsning og fremlæggelser.

Når vi læser kommer eleverne til at læse højt for klassen, læse i mindre grupper og læse makkerlæsning (to og to).

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Fremlæggelser, højtlæsning, klassesamtaler, elevsamtaler, forældremøder og skole-hjem-samtaler.

Stave- og læsetest i foråret og evt efter behov.

Matematik

Klasse:              01
Fag:                    Matematik
Periode:            18-19
Lærer:               BS

Undervisningens intention – delmål:

Matematikundervisningen i 1. klasse fortsætter indlæringen af begreber, som er introduceret i 0. klasse. Målet er at eleverne får kendskab til følgende punkter indenfor de fælles mål for årgangen:

 


Tal (Fase 1) 

Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge / Eleven har viden om enkle naturlige tal 

 


Statistik (Fase 1)

Eleven kan anvende tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger / Eleven har viden om tabeller og enkle diagrammer

 


Sandsynlighed (Fase 1-2) 

Eleven kan udtrykke intuitive chance-størrelser i hverdagssituationer og enkle spil / Eleven har viden om chance-begrebet

 


Ræsonnement og tankegang (Fase 1-2)

Eleven kan stille og besvare matematiske spørgsmål / Eleven har viden om kendetegn ved matematiske spørgsmål og svar 

 


Repræsentation og symbolbehandling (Fase 1-3)

Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer / Eleven har viden om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer 

 


Regnestrategier (Fase 1) 

Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal / Eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal

 


Algebra (Fase 1) 

Eleven kan opdage systemer i figur- og talmønstre / Eleven har viden om enkle figur- og talmønstre

 


Problembehandling (Fase 1-2)

Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer Eleven har viden om kendetegn ved undersøgende arbejde 

 


Repræsentation og symbolbehandling (Fase 1-3)

Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer / Eleven har viden om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer Geometriske egenskaber og

 


sammenhænge (Fase 1) 

Eleven kan kategorisere figurer / Eleven har viden om egenskaber ved figurer

 


Geometrisk tegning (Fase 1) Regnestrategier (Fase 1-2)

Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal / Eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal / Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal / Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer

 


Algebra (Fase 1)
 

Eleven kan opdage systemer i figur- og talmønstre/ Eleven har viden om enkle figur- og talmønstre

 


Problembehandling (Fase 1-2)

Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer / Eleven har viden om kendetegn ved undersøgende arbejde 

 


Repræsentation og symbolbehandling (Fase 1-3) 

Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer / Eleven har viden om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer 

Eleven kan beskrive egne tegninger af omverdenen med geometrisk sprog / Eleven har viden om geometriske begreber

 


Kommunikation (Fase 1)

Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik / Eleven har viden om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, herunder med digitale værktøjer 

 


Ræsonnement og tankegang (Fase 1-2)

Eleven kan stille og besvare matematiske spørgsmål / Eleven har viden om kendetegn ved matematiske spørgsmål og svar  

 


Placeringer og flytninger (Fase 1) 

Eleven kan beskrive objekters placering i forhold til hinanden / Eleven har viden om forholdsord, der kan beskrive placeringer

 


Kommunikation (Fase 1) 

Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik / Eleven har viden om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, herunder med digitale værktøjer 

 


Hjælpemidler (Fase 1-2)

Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse / Eleven har viden om konkrete materialer og redskaber

 


Tal (Fase 1) 

Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge / Eleven har viden om enkle naturlige tal

 


Repræsentation og symbolbehandling (Fase 1-3) 

Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer / Eleven har viden om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer

 


Ræsonnement og tankegang (Fase 1-2) 

Eleven kan stille og besvare matematiske spørgsmål / Eleven har viden om kendetegn ved matematiske spørgsmål og svar

 


Måling (Fase 1-2) 

Eleven kan beskrive længde, tid og vægt / Eleven har viden om længde, tid og vægt / Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt / Eleven har viden om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber

 


Modellering (Fase 1-2)

Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af matematik / Eleven har viden om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer

 


Hjælpemidler (fase 1-2)

Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse / Eleven har viden om konkrete materialer og redskaber

 


Regnestrategier (Fase 1-2) 

Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal / Eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal / Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal / Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer

 


Algebra (Fase 1) 

Eleven kan opdage systemer i figur- og talmønstre / Eleven har viden om enkle figur- og talmønstre

 


Modellering (Fase 1-2) 

Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af matematik / Eleven har viden om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer

 


Hjælpemidler (Fase 1-2)

Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse / Eleven har viden om konkrete materialer og redskaber 


Undervisningsplan – beskrivelse:

Undervisningen er på 4 lektioner om ugen. Hvert forløb deles op i en periode, hvor der arbejdes i bogen som klasseundervisning. Efterfølgende arbejdes der i værksteder med forskellige lege og opgaver, der skal udbrede kendskabet til emnet.

Der er en ugentlig lektion, som er værksted for hele indskolingen.


Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Efter arbejdet i lærebogen, laves der en evaluering, hvor eleven selv løser, opgaver der er tilsvarende dem de har set i bogen. Denne evaluering bruges så til at tilrettelægge værkstedsundervisningen, så de områder, hvor der er usikkerhed i indlæringen støttes. Derefter evalueres igen på de samme opgaver.

Engelsk

Klasse:                01
fag:                      Projekt
Periode:             2019-2020
Lærer:                BS

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleverne skal turde bruge sproget og turde øve sig i at sige nye og ukendte ord højt.
 • Eleverne skal kunne tallene 1 – 20 samt de mest almindelige ord i forbindelse med skole, kropsdele, tøj, fritidsinteresser m.v.
 • Eleven kan forstå korte, faste fraser
 • Eleven kan forstå korte instruktioner, spørgsmål og beskrivelser
 • Eleven kan deltage i sproglege
 • Eleven kan præsentere enkle sange, rap, rim og remser i kor

Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi vil lege forskellige sanglege og tallege og bl.a. spille banko. En stor del af undervisningen vil tage udgangspunkt i årstider, højtider og elevernes egen hverdag.
Undervisningen vil primært være mundtlig og baseret på det legende.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Eleverne vil vise at de tør og kan tale engelsk i samtaleøvelser med hinanden og med underviseren. De vil ved hjælp af billeder, vise at de forstår og kan de ord vi har arbejdet med.

Vi starter op

Klasse:                01
Dimension:       Naturfaglig-eksperimenterende
Emne:                 Vi starter op
Periode:             1.kvt. 19-20
Lærer:                BS

Undervisningens intention – delmål:

Målet i denne dimension, er at vi tager os tid til at løse opgaver, der er fælles for klassens arbejde i alle fag.

Vi skal opbygge klassens normer og regler, og øve os i at bruge dem. Vi skal arbejde med fællesskabet og venskabet, mellem klassens elever. Vi skal arbejde med hvordan vi færdes, på skolen i klassen og ude i trafikken. Vi skal bruge klassens rum, og lære hvordan vi gør det uden at forstyrre.

Hvis der er tid tilbage vil vi bruge tiden til dansk. 

Undervisningsplan – beskrivelse:

Med en blanding af praktisk og kreativt arbejde, vil vi skabe de situationer, som skal være læringsrum for de ovenfor beskrevne opgaver. Der vil hver gang være en kreativ opgave der skal løses, og en bevægelses opgave der kræver samarbejde. Der vil være indføring i lege, der kræver, at eleven lever op til at overholde de fælles regler for legen. Der vil igennem dette læres konfliktløsnings modeller.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Klassen bliver et sted hvor den enkelte elev føler sig tryg, og kender de regler der er for samværet. Der vil være gennemskuelige arbejdsgange, der bruges i undervisningen, så der kan være koncentration og læring.

 

 

Forfatterskab, Kim og Astrid

Klasse:                00, 01, 02
Dimension:       Kulturel-international
Emne:                 Forfatterskab, Kim og Astrid
Periode:             2.kvt. 19-20
Lærer:                BS og PB

Undervisningens intention – delmål:

I undervisningen om forfatterskab, vil vi gå bag om forfatteren og præsenterer det univers, som der er i forfatterens forskellige værker, og som er en rød tråd.

Formålet er at eleverne får kendskab til forfattere der skriver til deres aldersgruppe, og ser forskellige tekster, og arbejder med forståelsen af dem ud fra en analyse der er tilpasset deres alder.
 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Eleverne vil være delt i to grupper, fra alle tre trin. Vi vil arbejde med emnet tre gange. Der vil blive læst en tekst, og talt om den, og gennemgået en analyse, som eleverne så i tekst og tegning skal gengive deres oplevelse og forståelse af.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Den sidste gang skal vi udstille de værker som eleverne har lavet, og de skal fortælle hinanden om, hvad de oplevede.

Projekt

Klasse:                00, 01, 02
Dimension:       Naturfaglig-eksperimenterende
Emne:                 Projekt
Periode:             2.kvt 19-20
Lærer:                PB og KG

Undervisningens intention – delmål:

Eleverne skal få kendskab til nogle af de 17 Verdensmål.

Herunder få kendskab til en sund vs en usund krop, følelsers indvirkning på sundheden, hvordan man passer på sin krop, hvordan man spiser sundt og bæredygtigt, rent vands betydning for vores sundhed.

 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi vil tage udgangspunkt i følgende tre Verdensmål: “sundhed og trivsel”, “stop sult” og “rent vand og sanitet”. 

Vi vil præsentere eleverne for små film, mundtlige oplæg, praktiske øvelser og opgaver/lege. Vi vil fremstille små måltider.

Eleverne kommer til at arbejde individuelt, i små grupper samt deltage i klassesamtaler og fælles opgaver.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Gennem løbende dialog i dimensionerne.

Eleverne fremstiller en lille bog med illustrationer og tekster af det indlærte.

Naturfaglig-eksperimenterende

Klasse:               
Dimension:       
Emne:                 
Periode:            
Lærer: 

Kropslig-musisk 

Klasse:               
Dimension:       
Emne:                 
Periode:            
Lærer: 

2. klasse

Dansk

Klasse:        02
Fag:              Dansk
Periode       2018/19
Lærer:         HWO

Undervisningens intention – delmål:

Læsning:

 • Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.
 • Eleven har viden om enkle førlæsestategier.
 • Eleven kan anvende enkle førlæsestrategier.
 • Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet.
 • Eleven kan forstå betydningen af indholdsord i konteksten.
 • Eleven har viden forskelle og ligheder i ords betydning.
 • Eleven kan kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe sammenhængende forståelse.
 • Eleven har viden om samspillet mellem tekstens informationer og læserens viden.
 • Eleven kan forholde sig til tekstens emne.
 • Eleven har viden om enkle refleksionsspørgsmål.
 • Fremstilling:
 • Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.
 • Eleven kan bruge enkle funktioner i teksbehandling.
 • Eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof.
 • Eleven har viden om enkel disposition.
 • Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning.
 • Eleven har viden om genretræk ved enkle fortællende og informerende tekster.
 • Eleven kan stave til almindelige ord.
 • Eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder.
 • Eleven kan evaluere enkle fremstillingsprocesser.
 • Eleven har viden om enkle vurderingskriterier.

 

Fortolkning:

 • Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.
 • Eleven kan følge forløbet i en fortælling.
 • Eleven har viden om begyndelse, midte og slutning.
 • Eleven kan udpege centrale elementer.
 • Eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring.
 • Eleven kan deltage i enkel fortolkning.
 • Eleven har viden om metoder til enkel fortolkning.
 • Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten.
 • Eleven har viden om måder at begrunde sin opfattelse på.
 • Eleven kan sætte tekstens tema i relation til andres liv.
 • Eleven har viden om måder at sammenligne tekster med andres liv.
 • Kommunikation:
 • Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.
 • Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde.
 • Eleven har viden om enkle samtaleformer.
 • Eleven kan deltage i rollelege og rollespil.
 • Eleven har viden om dramatiske roller.
 • Eleven kan sætte sig ind i afsenderens eller modtagernes oplevelse af kommunikationen.
 • Eleven har viden om modtager- og afsenderforhold i digital kommunikation.
 • Eleven kan med udgangspunkt i eget sprog forstå lette norske og svenske ord og udtryk. 
 • Eleven har viden om forskelle og ligheder ved enkle danske, norske og svenske ord og udtryk. 
 • Eleven kan iagttage, at sprog bruges forskelligt afhængigt af situationen.
 • Eleven har viden om træk ved sprog i forskellige sammenhænge.

 

Undervisningsplan – beskrivelse:

 • Dimensioner med danskfagligt indhold:
 • Vi starter op, Bogen om dig selv, forfatterskab (Jacob Martin Strid, Halfdan Rasmussen og Ulf Stark), Læse/skriveværksted. 
 • Herudover arbejder vi i kernetimerne med Fandango (litteratur), STAV (grammatik), Læs og forstå, frilæsning, skriveopgaver, staveord og fremlæggelser.
 • Eleverne skal både arbejde individuelt, i par og i grupper. 

 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Fremlæggelser, højtlæsning, staveord, klassesamtaler, elevsamtaler, forældremøder og skole-hjem-samtaler.

Stave- og læsetest.

Matematik

Klasse:              02
Fag:                    Matematik
Periode:            2019 – 2020
Lærer:               BS

 

Undervisningens intention – delmål:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder indenfor følgende matematiske kompetencer:
Problembehandling, modellering, ræsonnement og tankegang, repræsentation og symbolbehandling, kommunikation og hjælpemidler.

 

 • Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer.
 • Eleven har viden om kendetegn ved undersøgende arbejde.
 • Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af matematik.
 • Eleven har viden om og kan stille og besvare matematiske spørgsmål.
 • Eleven har viden om og kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer. 
 • Eleven kan vise sin matematiske tænkning med uformelle skriftlige noter og tegninger.
 • Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse.


Matematiske områder:

Tal og algebra:

 • Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge.
 • Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet.
 • Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal. 
 • Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer.
 • Eleven har viden om og kan beskrive systemer i figur- og talmønstre.


Geometri og måling:

 • Eleven har viden om geometriske egenskaber ved plane figurer og kan kategorisere dem efter disse.
 • Eleven kan tegne enkle plane figurer ud fra givne betingelser og plane figurer, der gengiver træk fra omverdenen.
 • Eleven kan beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri.
 • Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt.
 • Eleven har viden om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt analoge og digitale måleredskaber.


Statistik og sandsynlighed:

 • Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med enkle data.
 • Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data.
 • Eleven har viden om chancebegrebet og kan udtrykke intuitive chancestørrelser i hverdagssituationer og enkle spil. 

 

Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi arbejder med Format, som er inddelt i kapitler efter faglige hovedområder. Eleverne skal arbejde på skift i bogen og ved værksteder. Vi arbejder med addition, statistik og kombinatorik, subtraktion, flytninger og ligedannethed, multiplikation, titalssystemet, areal og omkreds.
Af andre materialer anvendes der: matematikfessor.dk, apps, kopimateriale, brætspil, centicubes, m.m.
Arbejdsformerne vil blandt andet varieres mellem opgaveløsning, værkstedsarbejde, pararbejde, gruppearbejde og cooperative learning strukturer.

 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Evaluering efter hvert emne i Format ved brug af evalueringshæftet. 
Samtaler i klassen, ved dialog i den daglige undervisning og respons på løste opgaver. 
Forældremøder og de to elevsamtaler. 

Engelsk

Klasse:                02
Fag:                      Engelsk
Periode:             2018-2019
Lærer:                HWO

Undervisningens intention – delmål:

Undervisningen vil lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder indenfor følgende kompetanceområder:

Mundtlig kommunikation:

 • Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål og kan forstå korte instruktioner, spørgsmål og beskrivelser.
 • Eleven kan med støtte og forberedelse beskrive en genstand.
 • Eleven kan forstå de hyppigste ord og fraser inden for nære emner.
 • Eleven kan bruge visuel støtte til at læse ordforråd.


Skriftlig kommunikation:

 • Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte
 • Eleven har viden om ordbilleder, der ligger tæt op ad dansk.
 • Eleven kan producere små tekster ved hjælp af sætningsskabeloner.
 • Eleven kan finde skrevne engelske ord.


Kultur og samfund:

 • Eleven kan forstå små historier for og om børn fra engelsksprogede kulturer.
 • Eleven har viden om børnekultur i engelsksprogede områder.
 • Eleven kan genkende engelsk i mange sammenhænge i Danmark. – Eleven har viden om steder, hvor der bruges engelsk.
 • Eleven kan genkende enkelte genrer på engelsk. – Eleven har viden om bl.a. sange, rim og remser. 


Undervisningsplan – beskrivelse:

Engelskundervisningens hovedvægt lægges på det mundtlige arbejde. Elevernes sproglige selvtillid skal opbygges gennem legeprægede aktiviteter. Vi vil synge sange, lege sanglege, bruge ordkort, læse små historier m.m. Arbejdsformerne vil blandt andet varieres mellem pararbejde, gruppearbejde, cooperative learning strukturer. Elevernes ordforråd i nære emner opbygges, derudover skal vi arbejde med forskellige emner om højtider og engelsktalende lande. 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Ved dialog i den daglige undervisning.

Undervise/tale så meget som muligt på engelsk.

Statussamtale ved de 2 årlige FES.

Forfatterskab, Kim og Astrid

Klasse:                00, 01, 02
Dimension:       Kulturel-international
Emne:                 Forfatterskab, Kim og Astrid
Periode:             2.kvt. 19-20
Lærer:                BS og PB

Undervisningens intention – delmål:

I undervisningen om forfatterskab, vil vi gå bag om forfatteren og præsenterer det univers, som der er i forfatterens forskellige værker, og som er en rød tråd.

Formålet er at eleverne får kendskab til forfattere der skriver til deres aldersgruppe, og ser forskellige tekster, og arbejder med forståelsen af dem ud fra en analyse der er tilpasset deres alder.

Undervisningsplan – beskrivelse:

Eleverne vil være delt i to grupper, fra alle tre trin. Vi vil arbejde med emnet tre gange. Der vil blive læst en tekst, og talt om den, og gennemgået en analyse, som eleverne så i tekst og tegning skal gengive deres oplevelse og forståelse af.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Den sidste gang skal vi udstille de værker som eleverne har lavet, og de skal fortælle hinanden om, hvad de oplevede.

Projekt

Klasse:                00, 01, 02
Dimension:       Naturfaglig-eksperimenterende
Emne:                 Projekt
Periode:             2.kvt 19-20
Lærer:                PB og KG

Undervisningens intention – delmål:

Eleverne skal få kendskab til nogle af de 17 Verdensmål.

Herunder få kendskab til en sund vs en usund krop, følelsers indvirkning på sundheden, hvordan man passer på sin krop, hvordan man spiser sundt og bæredygtigt, rent vands betydning for vores sundhed.

 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi vil tage udgangspunkt i følgende tre Verdensmål: “sundhed og trivsel”, “stop sult” og “rent vand og sanitet”. 

Vi vil præsentere eleverne for små film, mundtlige oplæg, praktiske øvelser og opgaver/lege. Vi vil fremstille små måltider.

Eleverne kommer til at arbejde individuelt, i små grupper samt deltage i klassesamtaler og fælles opgaver.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Gennem løbende dialog i dimensionerne.

Eleverne fremstiller en lille bog med illustrationer og tekster af det indlærte.

Praktisk-æstetisk

Klasse:               
Dimension:       
Emne:                 
Periode:            
Lærer:                

Kropslig-musisk

Klasse:               
Dimension:       
Emne:                 
Periode:            
Lærer: 

3. klasse

Dansk

Klasse:        03
Fag:              Dansk
Periode       2018/19
Lærer:         KGA

Undervisningens intention – delmål:

Årsplanen skal med de valgte emner, opgaver og arbejdsmetoder lede eleverne hen imod de på 3. årgang aktuelle trinmål gældende efter 4. klassetrin.
Eleverne skal opøve færdigheder indenfor følgende områder:

 

Det talte sprog:

Fortælle, forklare, referere, kommentere og fremlægge.
Læse tekster op med tempo og betoning.
Give udtryk for fantasi, følelser, erfaring og viden.
Lytte aktivt og engageret til andre og følge op med spørgsmål og respons.
Forstå enkle norske og svensk tekster.

 

Læsning:

Læsningen skal videreudvikles og automatiseres igennem skoleåret.
Der skal anvendes sikre afkodningsstrategier samt forskellige læseforståelsesstrategier.
Arbejde med med læsehastighed, læseformål og læsemåde.
Vedligeholde gode læserutiner,helst læse hver dag.
Læselyst, selv kunne vælge skøn og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier.
Læse og kunne skelne mellem skøn- og faglitteratur samt digitale tekster. – læse sig til ny viden om et valgt emne.

 

Skrivning/stavning:

Kunne strukturere en tekst kronologisk.
Beskrive og referere med varieret ordforråd.
Skrive både fiktions og fagtekster
Skrive en funktionel , helst sammenbundet håndskrift.
Følge generelle lydregler i stavning.
I egne tekster anvende afsnit, punktum og stort begyndelsesbogstav.
Anvende grundlægende tekstbehandling og søge på internettet.
Litteratur og kommunikation:
Kunne skelne mellem tale og skrift sprog.
Kunne definere og konstruere en sætning og dele ord op i ordklasserne navneord, udsagnsord, tillægsord, forholdsord og egenavne.
Kunne forholde sig til sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster. 
Begyndende analytisk forståelse af tekst og billede.
Kunne forstå og selv anvende flere forskellige genre både fiktion og fakta.
Mit mål med danskundervisningen i 3. klasse er samtidig at styrke den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling, at give udfordringer med vaierede læringstile og vaierede udtryksformer.

Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi arbejder henover ugen med Læsetræning, STAV , Grammatik og Tekstarbejde i FANDANGO.

 

Læsning:

 • frilæsning
 • Fælles tekster fra grundbogen Fandango, gyldendals fagportal og Nordlys.
 • Læseuge med faglig læsning.
 • Læs på livet løs – forløb
 • Stav3


Grammatiske opgaver og øvelser bl.a. gyldendals fagportal samt EMU
Skriveværksted (dim. SKRIV!)
Håndskrivningskursus
Skrive egen små fabelbøger (dim. Fabler)

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):
Fremlæggelser. – især i dimensionstimerne.
Oplæsning, feedback og videreskrivning af individuelle tekster.
VØL-skema i forbindelse med faglig læsning
Dialogisk Undervisning.
Klassesamtaler om tekster og billeder.
I perioder efter jul: ugeopgave udfra konkrete emner.
Skole-hjemsamtale.
Stavetest i April
Daglig læsning – Læsetest i foråret 2019 

Matematik

Klasse:              03
Fag:                    Matematik
Periode:            2018 – 2019
Lærer:               LSE

 

Undervisningens intention – delmål:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder indenfor følgende matematiske 

Kompetencer:

Problembehandling, modellering, ræsonnement og tankegang, repræsentation og symbolbehandling, kommunikation og hjælpemidler.

 • Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer.
 • Eleven har viden om kendetegn ved undersøgende arbejde.
 • Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af matematik.
 • Eleven har viden om og kan stille og besvare matematiske spørgsmål.
 • Eleven har viden om og kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer.
 • Eleven kan vise sin matematiske tænkning med uformelle skriftlige noter og tegninger.
 • Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse.

 

Matematiske områder:

Tal og algebra:

 • Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge.
 • Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet.
 • Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal.
 • Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer.
 • Eleven har viden om og kan beskrive systemer i figur- og talmønstre.
  Geometri og måling:
 • Eleven har viden om geometriske egenskaber ved plane figurer og kan kategorisere dem efter disse.
 • Eleven kan tegne enkle plane figurer ud fra givne betingelser og plane figurer, der gengiver træk fra omverdenen.
 • Eleven kan beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri.
 • Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt.
 • Eleven har viden om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt analoge og digitale måleredskaber.
  Statistik og sandsynlighed:
 • Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med enkle data.
 • Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data.
 • Eleven har viden om chancebegrebet og kan udtrykke intuitive chancestørrelser i hverdagssituationer og enkle spil. 
 

Undervisningsplan – beskrivelse:

Matematiktimerne er fordelt på dimensionsemner i den naturvidenskabelig-eksperimenterende dimension samt i kernetimerne.
I kernetimerne arbejdes med Format, der er inddelt i kapitler efter faglige hovedområder.
Eleverne skal arbejde på skift i bogen og ved værksteder.
Emner i 3. klasse:

 • Division
 • Koordinatsystem
 • sandsynlighed og statistik
 • multiplikation og division
 • Rumfang
 • brøker og decimaltal
 • måling og omskrivning

 

Øvrige materialer:

Matematikfessor.dk , apps, kopimateriale, centicubes, m.m.
Arbejdsformerne vil blandt andet varieres mellem opgaveløsning, værkstedsarbejde, pararbejde, gruppearbejde og cooperative learning strukturer.

Sideløbende vil vi arbejde på matematikfessor. Af digitale værktøjer vil vi anvende excel og geogebra. Eleverne skal både arbejde alene og i grupper. 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):
Evaluering efter hvert emne i Format ved brug af evalueringshæftet.
Samtaler i klassen, ved dialog i den daglige undervisning og respons på løste opgaver.
Forældremøder og de to elevsamtaler.

Engelsk

Klasse:                03
Fag:                      Engelsk
Periode:             2018-2019
Lærer:                HWO

Undervisningens intention – delmål:

Undervisningen vil lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder indenfor følgende kompetanceområder:

 

Mundtlig kommunikation:

 • Eleven kan deltage i enkle fortællinger.
 • Eleven kan anvende visuel støtte til lytteforståelse.
 • Eleven kan deltage i enkle samtaler om nære emner med støtte.
 • Eleven kan kort fortælle om sig selv.
 • Eleven kan forstå enkle, bydende, spørgende og fremsættende sætninger.
 • Eleven har viden om enkle intonationsmønstre ved forskellige sproghandlinger.
 • Eleven kan anvende simple kommunikationsstategier med udgangspunkt i modersmålet. 
 • Skriftlig kommunikation:
 • Eleven kan læse korte instruktioner og beskrivelser.
 • Eleven kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger.
 • Eleven kan producere små tekster.


Kultur og samfund:

 • Eleven kan forstå små historier om dagligdagen i engelssprogede samfund.
 • Eleven har viden om typer af levevilkår i engelsksprogede områder.
 • Eleven kan finde ligheder og forskelle mellem eget sprog og engelsk.
 • Eleven kan anvende enkle medier til engelsk.


Undervisningsplan – beskrivelse:

Engelskundervisningens hovedvægt lægges på det mundtlige arbejde. Elevernes sproglig selvtillid skal opbygges. Vi vil læse korte tekster bl.a. i MY WAY, lytte- og forstå-øvelser. Vi vil også tilgodese den skriftlige kommunikation med begynder-grammatik i ‘Let’s do it 3’. Arbejdsformerne vil variere mellem individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og fælles på klassen.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Ved dialog i den daglige undervisning, morgensangsindslag med rim og remser samt små historier. Forældremøder og 2 skole/hjemsamtaler.

Kulturel-international

Klasse:             
Fag:                      
Periode:              
Lærer:   

Naturfaglig-eksperimenterende

Klasse:             
Fag:                      
Periode:              
Lærer:       

Praktisk-æstetisk

Klasse:             
Fag:                      
Periode:              
Lærer:                 

Redskabsaktiviteter

Klasse:               03, 04
Dimension:      Kropslig-musisk
Emne:                 Redskabsaktivteter
Periode:             2. kvartal
Lærer:                MC

 

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan anvende grundlæggende teknikker inden for redskabsaktiviteter
 • Eleven har viden om grundlæggende teknikker inden for redskabsaktiviteter
 • Eleven kan udføre sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter
 • Eleven har viden om sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter
 • Eleven kan udføre opvarmningsøvelser
 • Eleven har viden om grundlæggende opvarmningsøvelser
 • Eleven kan opstille individuelle og fælles regler
 • Eleven har viden om regelsæts formål og struktur


Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi skal gennem forløbet både stifte bekendtskab med øvelser/spring fra både parkour og gymnastik. I hele forløbet er der stor fokus på opvarmning.

 


Gymnastik:

Vi arbejder med ruller, håndstand, vejrmøller, hovedspring/overslag, forøvelse til salto. Vi skal anvende forskellige redskabsopstillinger og baner herunder airtrack og trampolin. Parkour: Vi arbejder med forskellige små øvelser – cat crawl, land, roll, tic tac, wall run, drop to precision m.fl. Disse sætter vi senere sammen på en stor bane. Eleverne skal undervejs selv være med til at sammensætte banen.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning): 

Fremvisning af spring/øvelser for hinanden.

 

Kan du danse en historie?

Klasse:              03, 04
Fag:                   Idræt
Dimension:      Kropslig-musisk
Emne:               Kan du danse en historie?
Periode:            3. kvartal
Lærer:               KG

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan udføre grundlæggende bevægelser inden for dans og udtryk og eleven kan udføre rytmiske bevægelsessekvenser til musik.
 • Eleven har viden om variationer i bevægelser inden for dans og udtryk.
 • Eleven kan udføre rytmiske bevægelsessekvenser til musik.
 • Eleven har viden om tempo, puls, rytme og takt.
 • Eleverne tør eksperimentere med nye bevægelser.
 • Eleverne bliver i stand til at udtrykke forskellige følelser samt handlinger og aktiviteter.

 

Undervisningsplan – beskrivelse:

Undervisningen vil bestå af forskellige lege og aktiviteter, hvorigennem vi træner forskellige aspekter af dans.Her vil vi primært tage udgangspunkt i elevernes egne bevægelser.

Eleverne skal både lære at følge en færdig koreografi og selv at lave sammensætninger af bevægelser ud fra egne og kammeraters bevægelser.
Vi vil arbejde ud fra Labans bevægelseslære, men det bliver elevernes egen kreativitet og egne ideer, der kommer til at præge og forme dansene. Vi vil fokusere på udtryk og forskellighed i det kropslige udtryk.
Afslutningsvis skal eleverne lave en lille historie, som de danser for resten af klassen.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Eleverne skal løbende vise deres bevægelser og sammensætninger for hinanden. Indimellem skal eleverne formidle deres egen sekvens til øvrige elever, således at alle lærer sekvensen. Undervisningen vil hele tiden tage udgangspunkt i elevernes evner, fantasi og bevægelser.

4. klasse

Dansk

Klasse:        04
Fag:              Dansk
Lærer:         MC

Undervisningens intention – delmål:
Læsning:

Eleven kan vurdere hjemmesiders relevans i forhold til søgespørgsmål

Eleven har viden om enkle kildekritiske metoder på internettet

 • Eleven kan formulere enkle læseformål
 • Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning
 • Eleven har viden om ordklasser og regler for bøjning af ord
 • Eleven kan anvende over- og underbegreber til at skabe sammenhængende forståelse af teksten
 • Eleven har viden om over- og underbegreber
 • Eleven kan håndtere problemer med at forstå teksten
 • Eleven har viden om læseforståelsesstrategier
 • Eleven kan gengive sin forestilling om tekstens situationer og sammenhænge
 • Eleven har viden om visualiseringsformer
 • Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert


Fremstilling:

 • Eleven kan anvende enkel, genretilpasset layout
 • Eleven har viden om opsætning af tekst i håndskrift og tekstbehandling
 • Eleven kan opdele fremstillingsprocessen i mindre dele
 • Eleven har viden om enkle fremstillingsprocesser
 • Eleven kan udarbejde multimodale tekster
 • Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer
 • Eleven kan give respons på teksters genre og formål
 • Eleven har viden om teksters æstetiske og faglige formål
 • Eleven kan stave med udgangspunkt i ordenes betydningsdele
 • Eleven har viden om morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslagsteknologier
 • Eleven kan vurdere produktets kvalitet, formål, struktur og layout
 • Eleven har viden om enkle evalueringsmetoder 


Fortolkning:

 • Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning
 • Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer
 • Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger
 • Eleven har viden om personkarakteristik
 • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden
 • Eleven har viden om metoder til omskabende arbejde
 • Eleven kan deltage i samtale om teksters kvalitet
 • Eleven har viden om kvalitetskriterier
 • Eleven kan sætte tekster i forhold til forfatterskabers særpræg
 • Eleven har viden om enkelte forfatterskaber 


Kommunikation:

 • Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons
 • Eleven har viden om lytteformål og undersøgende spørgsmål
 • Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre
 • Eleven har viden om rum, figur og forløb
 • Eleven kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet
 • Eleven har viden om digitale fodspor
 • Eleven kan forstå enkle norske og svenske film, hjemmesider og andre tekster
 • Eleven har viden om norsk og svensk sprog og kultur
 • Eleven kan iagttage ord, begreber og sætninger i fagsprog
 • Eleven har viden om ord, begreber og sætningsgrammatik i fagsprog

 

Undervisningsplan – beskrivelse:

I danskfagets kernetimer skal vi arbejde med litteraturundervisning, læsning, mundtlighed, stavning og grammatik.

I litteraturundervisningen veksles mellem Fandango, Gyldendals fagportal, romanlæsning og materiale fra filmcentralen. I kan på intra se en oversigt over emner og mål i løbet af året. 

Vi arbejder med læsning en lektion om ugen, herudover kan der de andre dage være tid til frilæsning. Der vil være fokus på forskellige områder som læseforståelse, læsehastighed, faglig læsning og læsestrategier. Udover den indsats vi gør i skolen anbefales det, at eleverne læser 15 min om dagen hjemme.  

Når vi arbejder med grammatik anvender vi ‘min fjerde danskbog’ og opgaver på Gyldendals fagportal. Derudover suppleres med forskellige opgaver med bevægelse.

I stavevejen lærer eleverne forskellige staveregler, lærer dem og træner dem. Til hvert kapitel skal eleverne skrive evalueringsdiktat, ved disse skal ordene ikke øves hjemme. Derudover vil vi løbende lave træningsdiktater, hvor ordene skal øves hjemme. Vi vil også anvende træningssitet, der er tilknyttet elevhæftet.

 

Dimensioner der knytter sig til danskfaget:

1 – Billeder alle vegne

2 – Romanlæsning

3 – Skrivekursus

4 – Forfatterskab


Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Fremlæggelser

Højtlæsning

Samtaler i klassen

Opgaver

Skole-hjemsamtaler

Matematik

Klasse:              04
Fag:                    Matematik
Periode:            2018 – 2019
Lærer:               LSE

 

Undervisningens intention – delmål:

Tal: Eleverne kan anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer Eleven har viden om brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet Regnestrategier: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi. Eleven har viden om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark. Algebra: Eleven kan finde løsninger til enkle ligninger med uformelle metoder Eleven har viden om lighedstegnets betydning og om uformelle metoder til løsning af enkle ligninger Geometriske egenskaber og sammenhænge: Eleven kan kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler Eleven har viden om vinkeltyper og sider i enkle polygoner. Geometrisk tegning: Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser Eleven har viden om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i digitale værktøjer. Placeringer og flytninger: Eleven kan beskrive placeringer i koordinatsystemets første kvadrant Eleven har viden om koordinatsystemets første kvadrant. Måling: Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal Eleven har viden om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, herunder metoder med digitale værktøjer Statistik: Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data Eleven har viden om grafisk fremstilling af data.
 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Matematiktimerne er fordelt på dimensionsemner i den naturvidenskabelig-eksperimenterende dimension samt i kernetimerne. I kernetimerne arbejdes med Format, der er inddelt i kapitler efter faglige hovedområder. Eleverne skal arbejde på skift i bogen og ved værksteder. Emner i 4. klasse: Tal Figurer Regning Logik Tegning Statistik og sandsynlighed Funktioner måling Øvrige materialer: Matematikfessor.dk , apps, kopimateriale, centicubes, samt øvrige praktiske materialer, der kan være med til at fremme indlæringen. Arbejdsformerne vil blandt andet variere mellem opgaveløsning, værkstedsarbejde, pararbejde, gruppearbejde og cooperative learning strukturer.

Sideløbende vil vi arbejde på matematikfessor. Af digitale værktøjer vil vi anvende excel og geogebra. Eleverne skal både arbejde alene og i grupper. 
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Evaluering efter hvert emne i Format ved brug af evalueringshæftet. Samtaler i klassen, ved dialog i den daglige undervisning og respons på løste opgaver. Forældremøder og de to elevsamtaler.

Engelsk

Klasse:                04
Fag:                      Engelsk
Periode:             2018-2019
Lærer:                HWO

Undervisningens intention – delmål:

Undervisningen vil lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder indenfor følgende kompetanceområder:

Mundtlig kommunikation:

Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk.

 

Skriftlig kommunkation:

Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk.

 

Kultur og samfund:

Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag.
 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Der undervises på engelsk (med enkelte undtagelser, hvor en evt. uddybende forklaring på dansk er nødvendig) i en tryg atmosfære, så eleverne får lyst til at anvende det, de lærer. Det betragtes som naturligt, at eleverne laver fejl, og det er vigtigt, at de får anerkendelse for deres fremskridt. Elevernes selvtillid som sprogbrugere prioriteres i dette skoleår stadig højt … højere, end kommunikationsfærdigheden og den sproglige præcision.

Som basis tekst/løsebog undervises efter bogsystemet My Way 2 fra Malling Beck, suppleret med grammatiksystemet fra Delta: Let´s do it Step 3. Desuden anvendes gyldendals fagportal, inEnglishPlease og enkelte tekster fra School Times International.

Dimension i 2. kvartal: In English Please.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Der bliver løbende evalueret på elevernes forskellige færdigheder, bla. i form af fremlæggelser af egne produktioner, dialoger, oversættelser af mindre tekster og grammatiske opgaver.

Middelalder

Klasse:                04
Fag:                     Kulturel-international
Periode:             2.kvt. 2018-2019
Lærer:                BS

 

Undervisningens intention – delmål:

Dimensionen er den videre kronologiske rækkefølge i Danmarkshistorien.

Eleverne skal have et indblik i de hændelser, i middelalderen der har fået betydning for Danmarks udvikling omkring dagliglivet og religionen.

Undervisningsplan – beskrivelse:
Undervisningen bliver tilrettelagt så varieret som muligt, i forhold til at finde informationer i læsestof, som fortælling og som billeder og film.

Eleverne skal arbejde selvstændigt og i grupper, og der arbejdes med at hente viden til sig selv, og med at formidle viden til gruppen.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Forløbet slutter med en fremlæggelse af et arbejde om et selvvalgt område i perioden. Der skal arbejdes i grupper om denne fremlæggelse. Der kan fremlægges med forskellige virkemidler. Fx præsentationer, teater, film, digte og historier.

 

Romanlæsning

Klasse:                04
Fag:                     Kulturel-international
Emme:               Romanlæsning
Periode:             2.kvt. 2018-2019
Lærer:                MC

 

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng
 • Eleven kan håndtere problemer med at forstå teksten
 • Eleven har viden om læseforståelsesstrategier
 • Eleven kan samtale om teksters budskaber
 • Eleven har viden om teksters påvirkende funktion
 • Eleven kan gengive sin forestilling om tekstens situationer og sammenhænge
 • Eleven kan sætte teksters tema ind i et tidsperspektiv
 • Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne


Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi starter med at læse ‘Jeg er William’ af Kim Fupz Aakeson. Eleverne får en læseplan over, hvad der skal læses til hver uge. Vi arbejder løbende med spørgsmål til kapitlerne. Disse spørgsmål er for at styrke læseforståelsen og der arbejdes både med konkrete spørgsmål til teksten og med ‘tænkespørgsmål’, hvor vi skal læse mellem linjerne. Vi slutter med at se filmen med ‘skolen i biografen’, og vi laver en sammenligning af film og bog.

Herefter læser vi ‘Mig og fanden’ af Bent Haller. Eleverne får igen en læseplan. Vi skal lave en handlingslinje over hændelsesforløbet. Vi skal arbejde med personer og miljø, og vi skal selv digte en slutning, inden vi læser slutningen.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Sammenligning af film og bog. (Jeg er William)

Digtning af slutning (Mig og fanden)

 

 

Skrivekursus

Klasse:                04
Fag:                     Kulturel-international
Emme:               Skrivekursus
Periode:             3.kvartal
Lærer:                MC

 

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan anvende enkel, genretilpasset layout
 • Eleven har viden om opsætning af tekst i håndskrift og tekstbehandling
 • Eleven kan udarbejde ideer på baggrund af andre tekster
 • Eleven har viden om metoder til at undersøge sprog og struktur i tekster
 • Eleven kan opdele fremstillingsprocessen i mindre dele
 • Eleven har viden om enkle fremstillingsprocesser
 • Eleven kan give respons på teksters genre og struktur
 • Eleven har viden om teksters genre og struktur
 • Eleven kan sætte tegn
 • Eleven har viden om punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn

 

Undervisningsplan – beskrivelse:

Eleverne skal arbejde med forskellige sproglige øvelser og skrive i forskellige genrer.

Vi arbejder med to forløb på gyldendals fagportal – ‘skriv med sanser’ og ‘skriv med handling’.

Derudover arbejder vi med genrer i Skrivevejen – personlig beretning, brev, gyserhistorie og informerende afsnit. Eleverne arbejder først med en modeltekst, for dernæst at planlægge deres egen skrivning. De fleste tekster skrives ind og rettes på computer.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):
Oplæsning af tekster

Feedback fra klassen

 


Forfatterskab

Klasse:                04
Fag:                     Kulturel-international
Emme:               Skrivekursus
Periode:             3.kvartal
Lærer:                MC

 

Undervisningens intention – delmål:

Louis Jensen:

 • Du ved noget om temaerne og sproget i Louis Jensens historier.
 • Du er blevet bedre til at fremlægge mundtligt og til at læse op med indlevelse.
 • Du er blevet bedre til at fortolke og diskutere temaer i et forfatterskab.
 • Du er blevet bedre til at forstå og give udtryk for de lyde og farver, der kan være i Louis Jensens historier.
 • Du er blevet bedre til at sætte lyd til historier.
 • Du er blevet klogere på den helt særlige fantasiverden, som Louis Jensen skaber i sine historier for børn.

Kim Fupz Aakeson:

 • Du kender forfatterskabets temaer og skrivestil.
 • Du har en større forståelse af, hvordan en tekst bliver til.
 • Du kan sætte forfatterens tekster i forhold til din egen verden og din samtid.
 • Du kan indsamle viden om en forfatter.
 • Du kan læse og undersøge flere af forfatterens tekster.
 • Du kan finde flere tekster af forfatteren.
 • Du kan anvende din viden om forfatterskabet og fremstille multimodale produkter ud fra en litterær tekst.

 

Undervisningsplan – beskrivelse:

Louis Jensen

Vi skal arbejde med forløb fra Gyldendals fagfportal samt selv undersøge Loius Jensen bøger med firkantede historier. Vi skal lave plancher med forfatterportræt. Eleverne skal arbejde med firkantede historier, vælge en historie, som de skal illustrere samt øve sig i at læse op. Derefter skal de selv skrive en firkantet historie.

Kim Fupz

Vi skal arbejde med kapitlet om Kim Fupz i Fandango og med dele af forløbet på gyldendals fagportal. Vi skal læse og sammenligne tekster, undersøge, personer, miljø, komposition og tema. Eleverne skal udarbejde en booktrailer over en af de Fupz-historier, vi har arbejdet med.

 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Forfatterportræt

Fremlæggelse

Oplæsning

Booktrailer

Klassesamtale

 

Billeder alle vegne

Klasse:                04
Fag:                     Kulturel-international
Emme:               Billeder alle vegne
Periode:             1.kvartal
Lærer:                MC

 

 

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan samtale om teksters budskaber
 • Eleven har viden om teksters påvirkende funktion
 • Eleven kan gengive sin forestilling om tekstens situationer og sammenhænge
 • Eleven har viden om visualiseringsformer
 • Eleven kan udarbejde ideer på baggrund af andre tekster
 • Eleven har viden om metoder til at undersøge sprog og struktur i tekster
 • Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende
 • Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder
 • Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer
 • Eleven kan undersøge virkemidler
 • Eleven har viden om enkle metoder til at afdække virkemidler i en tekst
 • Eleven kan forklare sin tekstforståelse
 • Eleven har viden om sammenhæng mellem virkemidler og budskab i tekster
 • Eleven kan iagttage forskelle på talt sprog, skrevet sprog og andre modaliteter Eleven har viden om kendetegn ved tale, skrift samt ved visuelle og auditive modaliteter 

 

Undervisningsplan – beskrivelse:

I dette forløb skal eleverne arbejde med billeders kommunikation på tværs af genrer.  

Forløbet stiller skarpt på de statiske billeders særlige billedsprog og kommunikationsformer repræsenteret ved både fiktive, kommercielle, personlige, æstetiske og offentlige billeder. Eleverne vil i forløbet fx møde reklamebilleder, fiktionsbilleder, kunstbilleder, selfies og piktogrammer.

Indholdet i forløbet repræsenterer altså en bred vifte af teksttyper med henblik på at give et bredt indblik i forskellige billeders forskellige kommunikationsformer. Den gennemgående linje er fokus på billedernes modtager- og afsenderforhold samt billedernes formidling af budskaber i forskellige kontekster eller situationer.

De valgte billeder har desuden det til fælles, at de alle skildrer mennesker på forskellig vis.

 Forløbets opgaver tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser. Disse oplevelser kvalificeres dernæst af det analytiske og fortolkningsmæssige arbejde, der igen udfoldes ved den afsluttende perspektivering.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Eleverne producerer egne billeder, der fortæller historier og kommunikerer med en modtager.

 


In English Please

 

Klasse:                04
Fag:                     Kulturel-international
Emme:               Billeder alle vegne
Periode:             1.kvartal
Lærer:                MC

 

Undervisningens intention – delmål:

“In English Please” indgår som en forlængelse af, en del af undervisningsplanen for 4. klasse i engelsk.

Undervisningsplan – beskrivelse:

Eleverne skal stifte bekendtskab med den amerikanske Poughkeepsie Day School via afsnittet i My Way 2 samt denne skoles hjemmeside på nettet med tilhørende video og derved lære om det amerikanske skolesystem og om skolens hverdag.

Eleverne skal lave English 5 o´clock tea med cucumber sandwiches.

Dimensionen ligger i 2. kvartal, så eleverne skal lære om typiske engelske julekager og cookies.

Eleverne skal skrive om “My Own Christmas” og fremlægge for klassen.


Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Læse på nettet om PDS på engelsk.

Fremstille 5 o´clock tea og cucumber sandwiches efter engelske opskrifter.

Fremlægge “My Own Christmas” for klassen.

Drager

Klasse:                04
Fag:                      Naturfaglig-eksperimenterende
Periode:             2. kvartal
Lærer:                LSE

 

Undervisningens intention – delmål: 

 • Eleven har viden om forskellige strategier til matematisk problemløsning, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser
 • Eleven kan kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler
 • Eleven har viden om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i digitale værktøjer
 • Eleven har kendskab til forholdstal og målestoksforhold

 

Undervisningsplan – beskrivelse:

Med udgangspunkt i at bygge slædedrager skal eleverne

– arbejde med forholdstal på målene i dragen

– arbejde med mønstre og symetri

– ’lege med’ at finde flyvehøjden på dragen

–  tegne dragen ind i geogebra og aflæse flyvehøjden for forskellinge snorlængder

 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Kvaliteten af dragerne og løbende dialog i klassen om metoder og resultater.

 

 

Matematikken hjælper os

Klasse:                04
Fag:                     Naturfaglig-eksperimenterende
Emme:               Matematikken hjælper os
Periode:             3. kvartal
Lærer:                LSE

 

Undervisningens intention – delmål: 

A. Arbejde med flg. matematiske emner:

 1. Statistik
 2. Sandsynlighed
 3. Chance

 

B. Eleverne skal konstruere og lave spil, samt vurdere, om spillene i ‘kommercielt brug’ vil give overskud til ejeren af spillet.
 
Undervisningsplan – beskrivelse:
Udvalgte værksteder og øvelser fra afsnittet om spil og chance i Format for 4 .
Eleverne skal i mindre grupper fremstille et spil med matematisk indhold efter eget valg.
Spillene spilles og der evalueres samlet på alle spil.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Kvaliteten af de selvlavede spil og evalueringen af såvel eget som andre gruppers spil.

Fra køkken til kælder

Klasse:               04
Fag:                     Praktisk-æstetisk
Emme:               Fra køkken til kælder
Periode:            2. kvartal
Lærer:                MC

 

Undervisningens intention – delmål:

 • eleven kan samarbejde i et køkken
 • eleven kender de basale køkkenredskaber og måleenheder
 • eleven kender til basal hygiejne
 • eleven kan lave enkle retter
 • eleven kan læse en opskrift
 • eleven kan udtrykke sig kreativt
 • eleven kan anvende forskellige tegneteknikker
 • eleven kan tegne fugleportrætter


Undervisningsplan – beskrivelse:

Dimensionen deles i to forløb, et kreativt forløb i ‘kælderen’ og et madlavningsforløb i køkkenet.

Vi starter med at lave mad de første fire gange. Her skal vi både lave snacks til madpakken, aftensmad og dessert. Eleverne skal fordele opgaver i køkkenet, dække bord og servere maden i grupper.

Det kreative forløb bliver i sammenhæng med et emne om fugle i dansk. Vi skal tegne påfugle ved at følge en trin-for-trin guide med skitse og farvelægning. Derefter skal eleverne tegne valgfrie fugle til deres foldebøger.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Servering og spisning i grupper

Udstilling af billeder og foldebøger

Redskabsaktiviteter

Klasse:               03, 04
Dimension:       Kropslig-musisk
Emne:                 Redskabsaktivteter
Periode:             2. kvartal
Lærer:                HWO

 

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan anvende grundlæggende teknikker inden for redskabsaktiviteter
 • Eleven har viden om grundlæggende teknikker inden for redskabsaktiviteter
 • Eleven kan udføre sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter
 • Eleven har viden om sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter
 • Eleven kan udføre opvarmningsøvelser
 • Eleven har viden om grundlæggende opvarmningsøvelser
 • Eleven kan opstille individuelle og fælles regler
 • Eleven har viden om regelsæts formål og struktur

 

Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi skal gennem forløbet både stifte bekendtskab med øvelser/spring fra både parkour og gymnastik. I hele forløbet er der stor fokus på opvarmning.

 

Gymnastik:

Vi arbejder med ruller, håndstand, vejrmøller, hovedspring/overslag, forøvelse til salto. Vi skal anvende forskellige redskabsopstillinger og baner herunder airtrack og trampolin. Parkour: Vi arbejder med forskellige små øvelser – cat crawl, land, roll, tic tac, wall run, drop to precision m.fl. Disse sætter vi senere sammen på en stor bane. Eleverne skal undervejs selv være med til at sammensætte banen.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning): 

Fremvisning af spring/øvelser for hinanden.

 

Kan du danse en historie?

Klasse:              03, 04
Fag:                   Idræt
Dimension:      Kropslig-musisk
Emne:               Kan du danse en historie?
Periode:            3. kvartal
Lærer:               KG

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan udføre grundlæggende bevægelser inden for dans og udtryk og eleven kan udføre rytmiske bevægelsessekvenser til musik.
 • Eleven har viden om variationer i bevægelser inden for dans og udtryk.
 • Eleven kan udføre rytmiske bevægelsessekvenser til musik.
 • Eleven har viden om tempo, puls, rytme og takt.
 • Eleverne tør eksperimentere med nye bevægelser.
 • Eleverne bliver i stand til at udtrykke forskellige følelser samt handlinger og aktiviteter.

 

Undervisningsplan – beskrivelse:

Undervisningen vil bestå af forskellige lege og aktiviteter, hvorigennem vi træner forskellige aspekter af dans.Her vil vi primært tage udgangspunkt i elevernes egne bevægelser.

Eleverne skal både lære at følge en færdig koreografi og selv at lave sammensætninger af bevægelser ud fra egne og kammeraters bevægelser.
Vi vil arbejde ud fra Labans bevægelseslære, men det bliver elevernes egen kreativitet og egne ideer, der kommer til at præge og forme dansene. Vi vil fokusere på udtryk og forskellighed i det kropslige udtryk.
Afslutningsvis skal eleverne lave en lille historie, som de danser for resten af klassen.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Eleverne skal løbende vise deres bevægelser og sammensætninger for hinanden. Indimellem skal eleverne formidle deres egen sekvens til øvrige elever, således at alle lærer sekvensen. Undervisningen vil hele tiden tage udgangspunkt i elevernes evner, fantasi og bevægelser.

5. klasse

Dansk

Klasse:        05
Fag:              Dansk
Periode:      19-20
Lærer:         MC

Undervisningens intention – delmål:

Læsning:

Kompetenceområdet læsning omfatter seks færdigheds- og vidensområder: Finde tekst fokuserer på billed , diagram- og fuldtekstsøgning på nettet. Forberedelse fokuserer på overblikslæsning og læseformål. Afkodning fokuserer på genkendelse af ords betydningsdele og stavemåder og på den flydende læsning. Sprogforståelse fokuserer på elevernes strategier til at identificere vigtige ord i teksten og udlede ords betydning af konteksten. Tekstforståelse fokuserer på forståelse og fortolkning af tekster ved brug af sammenfatning og grafiske modeller. Sammenhæng fokuserer på elevernes vurdering af teksters perspektiv og anvendelighed.

 

Fremstilling:

Planlægning fokuserer på at få idéer og tilrettelægge fremstillingsprocesser. Forberedelse fokuserer på at konkretisere idéer og udarbejde skitser til de færdige produkter. Fremstilling fokuserer på at udarbejde forskellige typer tekster. Respons fokuserer på at give og modtage respons ud fra givne kriterier. Korrektur fokuserer på at kunne foretage korrektur på tegnsætning og stavning. Præsentation og evaluering fokuserer på mundtlig fremlæggelse og revision af arbejdsproces og målsætning.

 

Fortolkning:

Oplevelse og indlevelse fokuserer på at læse på, mellem og bag linjerne og at udtrykke en teksts stemning. Undersøgelse fokuserer på at undersøge fortællerpositioner og tekstens rum og tid. Fortolkning fokuserer på meddigtning af teksten og at finde motiv og tema. Vurdering fokuserer på at anmelde tekster og sætte tekster i forhold til deres samtid. Perspektivering fokuserer på at sætte tekster i perspektiv til andre værker og teksters samtid.

 

Kommunikation:

Dialog fokuserer på frie, formaliserede og styrede samtaleformer. Krop og drama fokuserer på oplæsning, mundtlig fremlæggelse og dramatiseringer. It og kommunikation fokuserer på fordele og ulemper ved at kommunikere via nettet. Sprog og kultur fokuserer på de nordiske sprog og på samspil mellem sprog og kultur. Sproglig bevidsthed fokuserer på, hvordan sprog fra forskellige lande påvirker hinanden, og hvordan en kommunikation foregår. 

Undervisningsplan – beskrivelse:

I litteraturundervisningen veksles mellem Fandango, Gyldendals fagportal, romanlæsning og materiale fra filmcentralen. I kan på intra se en oversigt over emner og mål i løbet af året.

Vi arbejder med læsning en lektion om ugen, herudover kan der de andre dage være tid til frilæsning. Der vil være fokus på forskellige områder som læseforståelse, læsehastighed, faglig læsning og læsestrategier. Udover den indsats vi gør i skolen anbefales det, at eleverne læser 15 min om dagen hjemme.  

Når vi arbejder med grammatik anvender vi ‘Stavevejen 3’, ‘Min femte danskbog’ og opgaver på Gyldendals fagportal.

I stavevejen lærer eleverne forskellige staveregler, lærer dem og træner dem. Til hvert kapitel skal eleverne skrive evalueringsdiktat, ved disse skal ordene ikke øves hjemme. Derudover vil vi løbende lave træningsdiktater, hvor ordene skal øves hjemme. Vi vil også anvende træningssitet, der er tilknyttet elevhæftet.

Dimensioner der knytter sig til danskfaget:

 • I filmens verden
 • Når billedet synger
 • Romanlæsning
 • Hvordan lyder vores naboer fra norden?

 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Fremlæggelser

Højtlæsning

Samtaler i klassen

Opgaver

Skole-hjemsamtaler

Læse- og stavetest i foråret

Matematik

Klasse:              05
Fag:                    Matematik
Periode:            18/19
Lærer:               LSE

Undervisningens intention – delmål:

Tal: Eleverne kan anvende decimaltal og brøker hverdagssituationer Eleven har viden om brøkbegrebet og decimaltals opbygning. Der kan regnes med positive og negative talværdier. Regnestrategier: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi. Eleven har viden om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneart. Algebra: Eleven kan finde løsninger til enkle ligninger med uformelle metoder Eleven har viden om lighedstegnets betydning og om uformelle metoder til løsning af enkle ligninger Geometriske egenskaber og sammenhænge: Eleven kan kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler Eleven har viden om vinkeltyper og sider i enkle polygoner. Geometrisk tegning: Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser Eleven har viden om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i digitale værktøjer. Placeringer og flytninger. Eleven kan beskrive placeringer koordinatsystemets første kvadrant Eleven har viden om koordinatsystemets første kvadrant. Måling: Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal Eleven har viden om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, herunder metoder med digitale værktøjer Statistik: Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data Eleven har viden om grafisk fremstilling af data .

Undervisningsplan – beskrivelse:

 • Vi arbejder med Format, der er inddelt kapitler efter faglige hovedområder.
 • Eleverne skal arbejde på skift bogen og ved værksteder.
 • Emner.
 • Tal
 • Figurer
 • Regning
 • Logik
 • Tegning
 

Sideløbende vil vi arbejde på matematikfessor. Af digitale værktøjer vil vi anvende excel og geogebra. Eleverne skal både arbejde alene og i grupper.  

 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Evalueringshæfter tilknyttet lærebogssystemet FORMAT. 

Evalueringsopgaver på Matematikfessor, 2 årlige Skolehjem-samtaler.

Engelsk

Klasse:                05
Fag:                      Engelsk
Lærer:                 MC

 

Undervisningens intention – delmål:


Mundtlig kommunikation:

 • Eleven kan forstå hovedindholdet i lette fagtekster
 • Eleven har viden om anvendelse af baggrundsviden
 • Eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner
 • Eleven har viden om strukturering af samtalens centrale informationer
 • Eleven kan med støtte kort tale om faktuelle emner
 • Eleven har viden om enkle rubrikker, billeder, diagrammer og grafik som støtte til præsentation
 • Eleven kan anvende ord og fraser fra hverdagssprog og enkelt fagsprog
 • Eleven har viden om sproglige varianter
 • Eleven kan anvende enkle omformuleringer på engelsk
 • Eleven har viden om teknikker til at sige det samme på forskellig måde
 • Eleven kan søge feedback på formuleringer på egen sprogproduktion
 • Eleven har viden om brug af feedback


Skriftlig kommunikation:

 • Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle fagtekster
 • Eleven har viden om hyppige fagord i forhold til det faglige emne
 • Eleven kan skrive enkle, informerende tekster
 • Eleven har viden om sprogbrug i enkle informerende tekster
 • Eleven kan skrive enkle, fremsættende og spørgende sætninger med engelsk ordstilling
 • Eleven har viden om centrale regler for ordstilling på engelsk
 • Eleven kan anvende gættestrategier under læsning
 • Eleven har viden om strategier til at gennemføre læseopgaver 


Kultur og samfund:

 • Eleven kan give eksempler på forskelle og ligheder mellem kultur og samfundsforhold i eget land og i engelsksprogede områder
 • Eleven har viden om enkle kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede områder
 • Eleven kan deltage i udveksling af enkel information og produkter med elever i udlandet
 • Eleven har viden om metoder til udveksling af information
 • Eleven kan genkende typer af fagtekster på engelsk
 • Eleven har viden om sproglige træk ved fagtekster 

 

Undervisningsplan – beskrivelse:

Elevernes fire sproglige kompetencer skal fortsat styrkes – reading, writing, listening and speaking. En lektion om ugen arbejder vi med Let’s do it, opgaver på gyldendalsfagportaler eller andre grammatikopgaver. De andre to lektioner arbejder vi med forskellige emner.

Vi starter med at læse børnebogen ‘The gruffalo’. Herefter skal vi i løbet af året arbejde med emnerne: Best buddies, Heroes, Animal Magic og Extremes samt enkelte højtider fra Gyldendals fagportal. Derudover skal vi se og arbejde med filmen ‘Den store venlige kæmpe’. Af engelsktalende lande fokuserer vi i år på USA. Under dette emne skal vi læse og arbejde med børnebogen ‘Of thee I sing’, som er skrevet af Barack Obama.

Vi vil løbende have særligt fokus på sprogbrug i form af – gambits, idioms og tongue twisters.

Der vil igen i år blive fordelt dage til Speakers Corner, hvor eleverne skal forberede en lille præsentation for klassen om et selvvalgt emne.

Frilæsning bliver primært på siden inenglishplease.dk. Der vil indimellem være tid til det i klassen, men det giver også en god mulighed for at få trænet engelsk hjemme.

 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Speakers Corner

Samtaler i klassen

Let’s do it

Skriftligt arbejde i klassen

Skole-hjem samtaler

Engelsk

Klasse:                05
Fag:                      Tysk
Periode:              Skoleåret 18-19
Lærer:                 Susanne Færch

Undervisningens intention – delmål: 

Undervisningen skal lede mod at eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog.

 

Kompetenceområdet mundtlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Lytning fokuserer på elevernes begyndende lyttefærdighed.

Samtale fokuserer på elevernes mundtlige interaktion med andre.

Præsentation fokuserer på elevernes arbejde med mundtlig fremstilling.

Sprogligt fokus fokuserer på elevernes bevidsthed om at kommunikere forståeligt.

Undervisningsplan – beskrivelse: 

 • arbejde med at lytte til hovedindholdet i tekster, film, billeder og medier, der omhandler emner fra hverdagen samt gætte på indhold i kendte situationer, fx ved at finde og forstå nøgleord
 • arbejde med sange, dialoger, dramatiseringer, interviews, kommunikations- og rollespil. De skal gennemføre meget korte samtaler inden for nære emner og arbejde med spørgsmål og svar
 • arbejde med at fortælle om sig selv og deres familie ved at bruge det relevante ordforråd. Desuden skal eleverne lære sig at bruge hilse- og præsentationsformer. 
 • arbejde med det tyske sprogs særlige lydmæssige kendetegn, fx sch/ch, au/äu/eu ei/ie, v/w/f, og de arbejder med sammenhængen mellem skrift og lyd.

Der arbejdes ud fra Gyldendals tyskportal samt kopiark

 

Der arbejdes med flg. emner:

Hallo- 1-20 1-100 – Farben- Kleider – Tiere- Essen ind Trinken- Das Jahr  Die Familie Köber

 

Sprache : Navneord, udsangsord

 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Samtale i den daglige undervisning.

Små skriftlige opgaver

Film

Barn i middelalderen

Klasse:                05
Fag:                     Kulturel-international
Emne:                 Barn i middelalderen
Periode:             2.kvtartal
Lærer:                KG

Undervisningens intention – delmål:

Eleven har viden om middelalderes tidsmæssige placering.

Eleven har viden om væsentlige træk ved middelalderen. Herunder kendte epidemier, bygninger og personer fra perioden.

Eleven har indblik i hverdagslivet – især for børn – i middelalderen.

Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i middelalderen.

Eleven kan konstruere historiske fortællinger.

Undervisningsplan – beskrivelse:

Med udgangspunkt i nogle af fagportalen Historiefagets tekster skal eleverne dykke ned i udvalgte emner:
Eleverne kommer til at arbejde med barndommen i middelalderen gennem en skriftlig beretning set fra et barns synsvinkel.
Hverdagslivet anskueliggøres på plancher.
Evakuerings- og isolationsplan i tilfælde af en pestepidemi.
Riddere og ridderturneringer; bl.a. gennem små filmklip og diverse ridderlege og riddertræning i gymnastiksalen.
Holger Danske bl.a. gennem historier digtet i mindre grupper.
Roskilde Domkirke bl.a. gennem læsning af tekster.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Eleverne læser deres tekster højt i klassen.
Præsentation af plancher, evakueringsplaner mv.
Fortælling af digtede historier.
Genfortællinger af vigtige historiske episoder.

Hvordan lyder vores naboer fra Norden?

Klasse:                05
Fag:                     Kulturel-international
Emme:               Hvordan lyder vores naboer fra Norden?
Periode:             4.kvartal
Lærer:                KG

 

Undervisningens intention – delmål:
Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer og forstå enkle tekster på norsk og svensk.
Eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed og er bekendt med ligheder og forskelle mellem dansk, norsk og svensk sprog.
Eleven kan kommunikere skriftligt med nordmænd og svenskere om enkle dagligdagssituationer.

Undervisningsplan – beskrivelse:
Eleverne præsenteres for svenske og norske tekster i form af eventyr, korte noveller, film, tegneserier og vittigheder. Eleverne kommer til at arbejde parvis og i grupper med sprogforståelse.
Vi vil forsøge at etablere kontakt til en norsk eller svensk venskabsklasse med det sigte at klassen i årerne fremover kan udveksle fælles eller individuelle breve med denne klasse.
Som repetition af de mange nye ord kommer eleverne til at arbejde med bl.a. hentediktat og vendespil (med ord).

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Klassesamtaler om de læste tekster.
Elevernes egne små fremlæggelser og oplæsninger.

Kan vi få det til at virke?

Klasse:                05
Fag:                      Naturfaglig-eksperimenterende
Emne:                 Kan vi få det til at virke?
Periode:             4. kvartal
Lærer:                MC

Undervisningens intention – delmål:

Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.

Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad.

Eleven kan relatere natur og teknik til andre kontekster.

Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger. 
 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Eleverne bliver ved hvert projekt stillet overfor en problemstilling, der skal undersøges, og eleverne skal formulere løsningsforslag. Eleverne skal arbejde med at bygge modeller som en repræsentation af virkeligheden. Her skal de også prøve at forbedre modellerne.

Vi skal arbejde med spionrobot, blæser og udforskningskøretøj som indledende projekter.

Dernæst skal vi arbejde med træk, hastighed, frøens forvandling, nedkastning og redning. Derudover skal eleverne også selv eksperimentere med at bygge forskellige køretøjer samt lave forbedringer.

 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Eleverne skal dokumentere og dele deres ideer i klassen.

Matematikken hjælper os

Klasse:                04
Fag:                     Naturfaglig-eksperimenterende
Emme:               Matematikken hjælper os
Periode:             3. kvartal
Lærer:                LSE

Undervisningens intention – delmål: 

A. Arbejde med flg. matematiske emner:

 1. Statistik
 2. Sandsynlighed
 3. Chance

B. Eleverne skal konstruere og lave spil, samt vurdere, om spillene i ‘kommercielt brug’ vil give overskud til ejeren af spillet.

Undervisningsplan – beskrivelse:
Udvalgte værksteder og øvelser fra afsnittet om spil og chance i Format for 4 .
Eleverne skal i mindre grupper fremstille et spil med matematisk indhold efter eget valg.
Spillene spilles og der evalueres samlet på alle spil.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Kvaliteten af de selvlavede spil og evalueringen af såvel eget som andre gruppers spil.

 

Er det Logisk


Klasse:                05
Fag:                      Naturfaglig-eksperimenterende
Emne:                 Kan vi få det til at virke?
Periode:             4. kvartal
Lærer:                MC

 

Undervisningens intention – delmål: 

Eleverne skal opnå en en vi færdighed i flg. områder:

 • Udsagn. Afgøre, om et sammensat udsagn er sandt eller falsk.
 • Reduktion. Gange tal ind i parentes
 • Ligninger. Finde den ubekendte, x, der gør en ligning sand.
 • Uligheder. Finde de ubekendte, der gør en ulighed sand.

 

Regnehistorier. Løse tekstopgaver, der indeholder udsagn, reduktion, ligninger og uligheder
 
Undervisningsplan – beskrivelse: 

Arbejde med kapitlet ’Logik’ i ’Format 5’
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Elevernes argumentation for udsagns sandhedsværdi, reduktion af enkle regneudtryk, løsning af enkle ligninger

Jorden rundt på ni dage

Klasse:                05
Fag:                     Praktisk-æstetisk
Emne:                 Jorden rundt på ni dage
Periode:             1. kvartal
Lærer:                KG

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan anvende almindelige hygiejneprincipper i madlavning
 • Eleven kan omsætte viden om sund mad i madlavning
 • Eleven kan redegøre for almindelige råvarers smag og anvendelse
 • Eleven kan lave mad efter en opskrift
 • Eleven har viden om køkkenredskaber, arbejdsprocesser samt fagord og begreber i en opskrift
 • Eleven kan lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker
 • Eleven kan analysere måltider fra forskellige kulturer
 • Eleven kan præsentere eksemplariske måltider fra forskellige kulturer


Undervisningsplan – beskrivelse:

På de ni undervisningsgange, skal eleverne lave klassiske retter fra ni forskellige lande ( og 5 forskellige kontinenter).
Eleverne kommer til at arbejde i mindre grupper, nogen gange laver alle grupper det samme, andre gange får hver gruppe deres eget ansvarsområde.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Mens vi smager på de retter eleverne har lavet taler vi om, hvad der var svært eller let og om resultatet er blevet som de forventede og hvorfor/hvorfor ikke det er blevet det.

 

Tegning

Klasse:                05
Fag:                      Praktisk-æstetisk
Dimension:       Tegning
Periode:             3. kvartal
Lærer:                LSE

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser
 • Eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder
 • Eleven kan tilføre tegninger stemning med lys og skygge
 • Eleven har viden om tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge og dybde i billeder
 • Eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder
 • Eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv


Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi skal undersøge tegneblyanters forskellige hårdheder og nuancer. Vi skal lære at bruge forskellige greb og eksperimentere med dette. Vi skal selv lave og bruge tegnestubbe. Vi skal lære at dele motivet op. Vi skal bruge de forskellige teknikker til at tegne fælles og selvvalgte motiver.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Eleverne får en mappe til deres egne tegninger. Så de kan følge progressionen.

Vi udstiller vores tegninger.

 

Lag på lag

Klasse:                05
Dimension:       Naturfaglig-eksperimenterende
Emne:                 lag på lag
Periode:             3. kvartal
Lærer:                LSE

 

Undervisningens intention – delmål:

Eleverne kan:

 • fremstille billeder i flere lag.
 • kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en stemning.
 • har viden om farvelære.


Undervisningsplan – beskrivelse:

Eleverne tegnede en fantasifugl i A2 størrelse, hvor efter de benyttede sig af udklip fra div. magasiner til at dekorere deres fugl med collage teknikken.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Collagerne blev udstillet på skolen.

Rulle, svinge, dreje og springe på redskaber

Klasse:                05
Fag:                      Kropslig-musisk
Emne:                 Rulle, svinge, dreje og springe på redskaber
Periode:             2. kvartal
Lærer:                KG

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan anvende og udføre sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter.
 • Eleven har viden om grundlæggende og sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter.
 • Eleven har viden om sving, afsæt, svæv og landing.
 • Eleven opnår viden om forskellen på etbens og tobens afsæt.
 • Eleven kan vise og anvende kropsspænding i gymnastiske aktiviteter.
 • Eleven har viden om og kan udføre grundlæggende opvarmningsøvelser
 • Eleven kan deltage i enkle modtagninger

Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi starter hver dimension med en grundig opvarmning med vægt på styrketræning og udstrækning af relevante muskelgrupper.
Vi skal arbejde med forskellige aspekter af redskabsgymnastikken. Vi vil træne rotationer, sving, afsæt og landing både med og uden redskaber.
Vi kommer til at træne på måtter, airtrack, minitrampolin, trapez, ringe og bom. Eleverne vil ca. halvvejs gennem forløbet selv få indflydelse på, hvilke færdige spring de ønsker at træne hen imod.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Undervisningen bliver løbende tilrettelagt efter elevernes niveau.
Enkelte forevisninger for hinanden og samtaler med eleverne.Vi vil evt. bruge videooptagelser, hvor eleverne får mulighed for at se sig selv og derefter justere deres spring.

 

Bold ude og inde..

Klasse:                05
Fag:                     Kropslig-musisk
Dimension:      Bold ude og inde..
Lærer:                KH

Undervisningens intention – delmål:

 • variere undervisningen med nye og gamle former for boldleg.
 • Lade eleverne nytænke og videreudvilke, allerede kendte spil og leg med bold.

formå at skabe rammer, så man evt. kan rykke ude spil ind, og inde spil ud.
 
Undervisningsplan – beskrivelse:

 • lade eleverne være med til planlægningen, via gruppearbejde som senere bliver præsenteret for resten af klassen.
 • at præsentere sport og leg vi har kendskab til, og omvendt også noget som vi ikke kender.
 • at eleverne for bare et lille udpluk af historikken bag sporten og legen..

 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

når man gruppevis formår at nytænke og skabe noget, de andre elever synes er sjovt og inspirende.

6. klasse

Dansk

Klasse:        06
Fag:              Dansk
Periode:      18-19
Lærer:         BS

Undervisningens intention – delmål:

Læsning:

Kompetenceområdet læsning omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Finde tekst fokuserer på billed , diagram- og fuldtekstsøgning på nettet. Forberedelse fokuserer på overblikslæsning og læseformål. Afkodning fokuserer på genkendelse af ords betydningsdele og stavemåder og på den flydende læsning. Sprogforståelse fokuserer på elevernes strategier til at identificere vigtige ord i teksten og udlede ords betydning af konteksten. Tekstforståelse fokuserer på forståelse og fortolkning af tekster ved brug af sammenfatning og grafiske modeller. Sammenhæng fokuserer på elevernes vurdering af teksters perspektiv og anvendelighed. 


Fremstilling:

Planlægning fokuserer på at få idéer og tilrettelægge fremstillingsprocesser. Forberedelse fokuserer på at konkretisere idéer og udarbejde skitser til de færdige produkter. Fremstilling fokuserer på at udarbejde forskellige typer tekster. Respons fokuserer på at give og modtage respons ud fra givne kriterier. Korrektur fokuserer på at kunne foretage korrektur på tegnsætning og stavning. Præsentation og evaluering fokuserer på mundtlig fremlæggelse og revision af arbejdsproces og målsætning

 

Fortolkning:

Oplevelse og indlevelse fokuserer på at læse på, mellem og bag linjerne og at udtrykke en teksts stemning. Undersøgelse fokuserer på at undersøge fortællerpositioner og tekstens rum og tid. Fortolkning fokuserer på meddigtning af teksten og at finde motiv og tema. Vurdering fokuserer på at anmelde tekster og sætte tekster i forhold til deres samtid. Perspektivering fokuserer på at sætte tekster i perspektiv til andre værker og teksters samtid

 

Kommunikation:

Dialog fokuserer på frie, formaliserede og styrede samtaleformer. Krop og drama fokuserer på oplæsning, mundtlig fremlæggelse og dramatiseringer. It og kommunikation fokuserer på fordele og ulemper ved at kommunikere via nettet. Sprog og kultur fokuserer på de nordiske sprog og på samspil mellem sprog og kultur. Sproglig bevidsthed fokuserer på, hvordan sprog fra forskellige lande påvirker hinanden, og hvordan en kommunikation foregår. 

Undervisningsplan – beskrivelse:

 • Ved arbejdet med sprog, litteratur og kommunikation opnår eleverne viden og færdigheder, så de er i stand til at:forstå og udtrykke sig varieret
 • eksperimentere med sproget
 • argumentere
 • bruge sproget i forskellige situationer


Der arbejdes med følgende hovedområder:


Litteraturarbejde:

Her arbejdes med tekster i alle genre-med billeder og med filmmediet. Der arbejdes med en begyndende opbygning, analyse og fortolkning i de forskellige genrer Der læses 3-4 større værker.


Læsning:

Der arbejdes med læseforståelse og læseteknikker der kan underbygge forståelsen og læsehastigheden. Der trænes højtlæsning af forskellige teksttyber.

Stavetræning og grammatikarbejdet her arbejdes med diverse træningsopgaver i kopiform, ligeledes arbejders der med diktater både i papirudgave og digitalt


Skriftligheden:

For at styrke skriftligheden afleveres der skriftlige danskopgaver i tilknytning til de emner der bliver arbejdet med i danskdimensionerne. Her arbejdes der med tekstopbygning samt at skrive forståeligt og varieret i genrerne.

Der arbejdes med Fandango for 6. kl, og supplerende forløb fra Gyldendals fagportal, samt retstavnings- og grammatikmateriale fra flere forskellige materialer.


Årets dimensioner er:

 • Hvad, Hvordan, Hvorfor om Fantasy
 • Vi skriver og taler til hinanden.
 • Vi skal undersøge et fagligt emne.
 • Forfatterskab.

 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Evaluering af den faglige, sociale og personlige udvikling sker primært gennem det daglige arbejde og samtaler.

Fremlæggelser og skriftlige opgaver og respons fra læreren

Løbende stavetest og læsetest

Det årlige forældremøde

2 skole-hjem-samtaler

forældreinformation

Matematik

Klasse:              06
Fag:                    Matematik
Periode:            18/19
Lærer:               LSE

Undervisningens intention – delmål:

Matematiske kompetencer:

 • Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning
 • Eleven har viden om forskellige strategier til matematisk problemløsning, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven kan anvende enkle matematiske modeller
 • Eleven har viden om enkle matematiske modeller
 • Eleven kan anvende ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser
 • Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til udvikling og efterprøvning af hypoteser
 • Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med matematiske symboler
 • Eleven har viden om hverdagssproglige oversættelser af udtryk med matematiske symboler
 • Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt og skriftligt
 • Eleven har viden om fagord og begreber
 • Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål
 • Eleven har viden om forskellige konkrete materialer og digitale værktøjer

Tal og algebra:

 • Eleven kan anvende procent, enkle potenser og pi
 • Eleven har viden om procentbegrebet, enkle potenser og pi
 • Eleven kan udføre beregninger med procent, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven har viden om strategier til beregninger med procent
 • Eleven kan anvende variable til at beskrive enkle sammenhænge
 • Eleven har viden om variables rolle i beskrivelse af sammenhænge

Geometri og måling:

 • Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved rumlige figurer
 • Eleven har viden om polyedre og cylindere
 • Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder
 • Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed
 • Eleven kan fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger
 • Eleven har viden om metoder til at fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven kan bestemme omkreds og areal af cirkler
 • Eleven har viden om metoder til at bestemme omkreds og areal af cirkler

Statistik og sandsynlighed:

 • Eleven kan sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer
 • Eleven har viden om hyppighed, frekvens og enkle statistiske deskriptorer
 • Eleven kan beskrive sandsynlighed ved brug af frekvens
 • Eleven har viden om sammenhængen mellem frekvenser og sandsynlighed
   

Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi arbejder med bogsystemet Format. Det er opbygget på den måde, at vi en periode arbejder med bogen, så evaluerer vi. Derefter arbejder vi med værksteder, og til sidst evalueres igen. Format indeholder følgende emner: tal, figurer, regning, logik, tegning, statistik og sandsynlighed, funktioner og måling.
Sideløbende vil vi arbejde på matematikfessor. Af digitale værktøjer vil vi anvende excel og geogebra. Eleverne skal både arbejde alene og i grupper.

Eleverne vil få en afleveringsopgave en gang om måneden.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Format evalueringshæfte
Månedsopgave
Matematikfessor
Skole-hjemsamtale
Forældremøder

Engelsk

Klasse:                06
Fag:                      Engelsk
Periode:             Hele året
Lærer:                PSL

Undervisningens intention – delmål:

Eleverne skal læse og forstå forskellige typer engelske tekster. Deres ordforråd, aktivt såvel som passivt, skal udbygges. Der skal arbejdes med skriftlig engelsk. især med retstavning og basisgrammatik. Jeg overtager klassen fra en anden lærer og skal danne mig et overblik over niveau og spredning før jeg lægger mig fast på indsatsområder
 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Bogen New Choice for Sjette er udgangspunkt for det mundtlige arbejde. Den indeholder forskelligartede tekster grupperet omkring en række temaer. I arbejdet med temaerne gennemgår vi nogle, men ikke alle tekster. Rækkefølgen fastlægges ud fra en vurdering af sværhedsgrad og relevans. Ud over bogen vil jeg binddrage diverse filmklip, sangtekster og www-sider. Der bliver tale om oplæsning, oversættelse, samtaleøvelser, klassediskussioner og små teaterøvelser. Det skriftlige arbejde baserer sig især på Let’s Do It 4, men også på forskellige opgaveark, der knytter sig til New Choice
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Arbejdet med Let’s Do It og opgavearkene vil give et billede af den enkelte elevs skriftlige standpunkt og evt. særlige indsatsområder på ethvert givet tidspunkt. Jef forventer at hver enkelt elev samt klassen som helhed udvikler og forbedrer læseforståelsen. Ligeledes vil jeg være opmærksom på at flere og flere får sagt mere og mere (på engelsk…:-D )

Tysk

Klasse:                06
Fag:                      Tysk
Periode:              
Lærer:                 

Danmark på Chr. IVs tid

Klasse:                06
Dimension:      Kulturel-internationa
Emne:                Danmark på Chr. IVs tid
Periode:            1. kvartal
Lærer:               PH

Undervisningens intention – delmål:

Få indblik i hvordan Danmark så ud og hvad der skete i Danmark omkring 1550-1650, med Christian den Fjerde, hans familie, liv, byggeri, rejser og krige og politiske beslutninger som omdrejningspunkt.

Undervisningsplan – beskrivelse:

Små filmklip fra DR, billeder af bygninger og personer, samtaler om de viste filmklip og billeder.

Selvstændigt arbejde med et selvvalgt emne. Arbejde med det selvvalgte emne med det formål at tilegne sig viden om emnet, strukturere informationerne, forberede en fremlæggelse for klassen, og fremlæggelse.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Vurdering gennem samtaler under forberedelsen af det selvvalgte emne. Vurdering af fremlæggelsen.

Verdens skove

Klasse:                06
Dimension:       Naturfaglig-eksperimenterende
Emne:                 Verdens skove
Periode:             3. kvartal
Lærer:                 Susanne Færch

Undervisningens intention – delmål:

I dette emne skal vi arbejde med skoven som en biotop.

Skove i DK samt Regnskoven

Gennem arbejdet skal eleverne opnå forståelse for de forskellige livsbetingelser der er i en skov- dyr og planters tilpasning til deres levested samt blive bekendt med menneskets brug / udnyttelse af skoven.

Forskelle og ligheder på de to skovtyper,.

Undervisningsplan – beskrivelse:

 • Skovens historie – fra urtid til nutid
 • Hvilke forandringer er der sket i tidens løb og hvilken betydning har det haft?
 • De danske skove
 • Træerne og deres opbygning
 • De forskellige træsorter navne – kendetegn – anvendelse
 • Planterne i skovbunden og deres livsbetingelser
 • Svampe – skovens skraldemænd
 • Skoven et stort spisekammer
 • Skovens dyreliv
 • Skovens fugleliv
 • Skovbrug – hvad får vi fra skoven?
 • Hvad bruger vi skoven til?

Der arbejdes individuelt og i grupper

 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Fælles snak i klassen samt fremlæggelser

Film om emnet

 

Måling

Klasse:               06
Dimension:      Naturfaglig-eksperimenterende
Emme:               Måling
Periode:             4. kvartal
Lærer:                LSE

Undervisningens intention – delmål:

Eleverne skal kunne

 • måle og beregne omkreds af cirkler og sammensatte polygoner med og uden brug af et dynamisk geometriprogram
 • måle og beregne arealet af cirkler
 • beregne arealet af sammensatte figurer – herunder overfladeareal med og uden brug af digitale værktøjer
 • måle og beregne rumfanget af prismer og cylindere
 • kende måleenheder og forkortelser for tid, længde, rumfang og vægt og kunne omskrive mellem dem
 • forstå og løse regnehistorier omhandlende omkreds, areal, rumfang og enheder

Undervisningsplan – beskrivelse:

Arbejde med kapitlet ’Måling’ i ’Format 6’ 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning): 

Eleverne løser de til kapitlet hørende opgaver og indgår i fællessnakken, der er på klassen, om emnet.

 

 

Matematikken hjælper os

Klasse:               06
Dimension:      Naturfaglig-eksperimenterende
Emme:               Matematikken
Periode:             2. kvartal
Lærer:                LSE

Undervisningens intention – delmål:

 

Eleverne skal kunne:

 • vurdere sandhedsværdien af sammensatte udsagn
 • reducere algebraiske udtryk og indsætte talværdier på de variables pladser
 • løse ligninger med forskellige metoder samt oversætte mellem ligning og tekststykke
 • løse uligheder samt oversætte mellem ulighed og tekststykker
 • oversætte tekster i regnehistorier til regneudtryk 

Undervisningsplan – beskrivelse:

Arbejde med kapitlet ’Logik’ i ’Format 6’

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Eleverne deltager aktivt i samtalerne om emnet i klassen samt løser diverse opgaver på en tilfredsstillende måde.

Lag på lag

Klasse:               06
Dimension:      Praktisk-æstetisk
Emne:                 Lag på lag
Periode:             2. kvartal 2017/2018
Lærer:                PB

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleverne kan fremstille billeder i flere lag
 • Eleverne kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en bestemt stemning
 • Eleverne har viden om farvelære
 • Eleverne har viden om og kan anvende teknikken sampling.

 
Undervisningsplan – beskrivelse:

 • Eleverne skal fremstille en personlig collage, hvor sampling af deres portrætfoto vil være udgangspunktet.
 • Eleverne kan bruge de sætninger om deres personlighed deres klassekammerater har skrevet.

 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Collagerne udstilles på skolen.

 

Lag på lag

Klasse:                06
Dimension:
      Praktisk-æstetisk
Emne:                 lag på lag
Lærer:                PB

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleverne har viden om lagdelt billedopbygning.
 • Eleverne kan fremstille billederne i flere lag.
 • Eleverne har viden om sampling.

 
Undervisningsplan – beskrivelse:
Eleverne arbejder med fremstilling af en personlig collage, hvor de bruger teknikken sampling. 

 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):
Collagerne udstilles på skolen.

 

Ser du det du tro

Klasse:                06
Dimension:      Praktisk-æstetisk
Emne:                 Ser du det du tro
Lærer:                PB

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleverne kan tegne helheder og detaljer ud fra igttagelser.
 • Eleverne har viden om iagttagelses- og tegnemetoder.
 • Eleverne kan tilføre tegninger stemning med lys og skygge.
 • Eleverne har kendskab til Tegnealfabetet.

 
Undervisningsplan – beskrivelse:
Eleverne arbejder med 

 

Test og Styrketræning

Klasse:                06
Fag:                      Idræt
Dismension:     Kropslig-musisk
Emne:                  Test og Styrketræning
Lærer:                 KH

Undervisningens intention – delmål:

 • at teste og vurdere elevernes udholdenhed og formåen, igennm test og gentagelses øvelser.
 • at presse eleverne til det maximale, og stadig formå at motivere dem til at yde deres bedte.
 • at motivere dem til at synes det er sjovt, at slå deres tidligere resultater.

 
Undervisningsplan – beskrivelse:

 • at teste dem i forskellige løbe og styrketræningstest, både alene og to og to.
 • at lave delmål i undervisningen, så det bliver sig selv og ikke klassen man skal bevise resultater for.
 • at motivation, humør og medbestemmelse, er i højsæde og ikke nødvendigvis resultaterne.
   

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

 • at eleverne rykker sig resultatsmæssigt, og stadig føler det kan blive lidt bedre.
 • at eleverne selv er så motiveret, at de kommer med nye forslag i forhold til øvelser og test.

 

Redskabsaktiviteter

Klasse:                06
Dimension:       Kropslig-musisk
Emne:                 Redskabsaktiviteter
Periode:             3. kvartal
Lærer:                MC

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan beherske behændighedsøvelser og spring
 • Eleven har viden om redskabs- og springteknik inden for redskabsgymnastik og parkour
 • Eleven kan deltage i sikker modtagning
 • Eleven har viden om modtagningsteknik og sikkerhedEleven har viden om principper for opvarmning
 • Eleven har viden om kroppens spænding, balance, holdning og form 

 
Undervisningsplan – beskrivelse: 

Vi skal gennem forløbet både stifte bekendtskab med øvelser/spring fra både parkour og gymnastik. I hele forløbet er der stor fokus på opvarmning. Gymnastik: Vi arbejder med ruller, håndstand, vejrmøller, kraftspring, forøvelse til salto. Vi skal anvende forskellige redskabsopstillinger og baner herunder airtrack og trampolin. Parkour: Vi arbejder med forskellige små øvelser – cat crawl, land, roll, tic tac, wall run, drop to precision m.fl. Disse sætter vi senere sammen på en stor bane. Eleverne skal undervejs selv være med til at sammensætte banen.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Modtagning

Opstilling af parkourbane

 

Grundtræning krydret med sær(lig) sport

Klasse:               06
Dimension:      Kropslig-musisk
Emne:                 Grundtræning krydret med sær(lig) sport
Periode:             1. kvartal
Lærer:                MC

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleven kan anvende kropsbevidsthed i bevægelser.
 • Eleven har viden om og kan udføre grundlæggende opvarmningsøvelser
 • Eleven kan deltage i basal grundtræning
 • Eleven har viden om sammenhænge mellem fysisk aktivitet og trivsel
 • Eleven kan anvende balance og kropsspænding
 • Eleven har viden om vægtfordeling, understøttelsesflade, spænding og afspænding
 • Eleven kan udvise hensyn og tolerance i idrætsaktiviteter, der indebærer kropskontakt
 • Eleven har viden om kropslige grænser
 • Eleven kan udvise ansvar i idrætsaktiviteter

 
Undervisningsplan – beskrivelse:

I grundtræning skal vi arbejde med kondition, styrke, bevægelighed og balance/koordination.
Eleverne skal selv bidrage med øvelser til opvarmningsprogrammer.
Undervejs vil jeg præsentere eleverne for mindre, og måske for eleverne, ukendte idrætsgrene.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Eleverne deltager selv i at måle udholdenhed og styrke/hurtighed.
Vi taler løbende om de øvelser eleverne selv bidrager med og undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes idrætslige niveau.  

 

 

7. klasse

Dansk

Klasse:        07
Fag:              Dansk
Periode:      19-20
Lærer:         BS

Undervisningens intention – delmål:

 

Kernen i danskfaget er:

Sprog at lytte, tale, læse og skrive

Litteratur at arbejde med gamle og nye tekster i forskellige genre

Kommunikation at bruge det mundtlige og det skriftlige sprog i samvær med andre

 

Undervisningens intention – delmål:

Læsning:

Kompetenceområdet læsning omfatter seks færdigheds- og vidensområder: Finde tekst fokuserer på kildekritisk søgning og faser i søgning. Forberedelse fokuserer på elevernes overvejelser over, hvordan teksten skal læses. Afkodning fokuserer på læsning af komplekse og lånte ord og regulering af læsehastighed. Sprogforståelse fokuserer på sproglige virkemidler og ordenes betydning i en given kontekst. Tekstforståelse fokuserer på elevernes sammenhængende og detaljerede tekstforståelse. Sammenhæng fokuserer på sammenhæng mellem tekst og kontekst og kritisk vurdering af en tekst.

 

Fremstilling:

Planlægning fokuserer på at tilrettelægge proces fra idé til færdigt produkt, selvstændigt eller sammen med andre. Forberedelse fokuserer på at indsamle oplysninger, disponere indholdet og forberede en produktion. Fremstilling fokuserer på at udarbejde alle typer tekster varieret og målrettet. Respons fokuserer på at give og modtage respons ud fra form, sproglig stil og genretræk. Korrektur fokuserer på at kunne foretage korrektur på formelle fejl og layout. Præsentation og evaluering fokuserer på formidlingsform, PR, lancering og målsætning for nye processer.

 

Fortolkning:

Oplevelse og indlevelse fokuserer på æstetisk sprogbrug, fortællestrukturer, kompositioner og fortolknings-orienterede læsestrategier. Undersøgelse fokuserer på systematisk at undersøge genre, sprog, symbolik, forfatter, værk, fortæller og fortællerpålidelighed ved hjælp af analysemetoder og forståelsesstrategier. Fortolkning fokuserer på identitetsfremstillinger, flertydige fortolkninger og bud på sammenfatning af fortolkningsarbejdet. Vurdering fokuserer på at vurdere tekst ved at se på form, forskellige fortolkninger og kvalitet. Perspektivering fokuserer på at sætte tekster i perspektiv til aktuelle problemstillinger, litterær og kulturel tradition, litteraturhistorisk læsning, Dansk litteraturs kanon og fremtidsperspektiver.

 

Kommunikation:

Dialog fokuserer på at kunne argumentere og informere i samtaler, at kunne analysere en samtale og at kunne samtale på en demokratisk måde. Krop og drama fokuserer på at kunne bruge krop og stemme tilpasset situationen og at kunne aflæse andres kropssprog. It og kommunikation fokuserer på bevidst og kritisk at kunne bruge nettet. Sprog og kultur fokuserer på at kommunikere med bevidsthed om samspillet mellem sprog, kultur og normer. Sproglig bevidsthed fokuserer på, hvordan sprog påvirker holdninger og forestillinger, og hvordan det kan varieres og have forskellige funktioner.

 

IT og medier:

It spiller en væsentlig rolle i danskfaget både som indhold og som redskab. It- og mediekompetencer kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og sammenfald. 
 
Undervisningsplan – beskrivelse:

 • Ved arbejdet med sprog, litteratur og kommunikation opnår eleverne viden og færdigheder, så de er i stand til at:
 • forstå og udtrykke sig varieret
 • eksperimentere med sproget
 • argumentere
 • bruge sproget i forskellige situationer

 

Der arbejdes med følgende hovedområder:

Litteraturarbejde: her arbejdes med tekster i alle genre-med billeder og med filmmediet. Der arbejdes med en begyndende opbygning, analyse og fortolkning i de forskellige genrer Der læses 3-4 større værker.

Læsning Der arbejdes med læseforståelse og læseteknikker der kan underbygge forståelsen og læsehastigheden. Der trænes højtlæsning af forskellige teksttyber.

Stavetræning og grammatikarbejdet her arbejdes med diverse træningsopgaver i kopiform, ligeledes arbejders der med diktater både i papirudgave og digitalt

 

Skriftligheden:

For at styrke skriftligheden afleveres der skriftlige danskopgaver i tilknytning til de emner der bliver arbejdet med i danskdimensionerne. Her arbejdes der med tekstopbygning samt at skrive forståeligt og varieret i genrerne.

Der arbejdes med Fandango for 7. kl, og supplerende forløb fra Gyldendals fagportal, samt Gyldendals webdiktater og grammatik materiale fra flere forskellige materialer.

 

Årets dimensioner er:

 • Er der særlig litteratur i de forskellige tidsperioder?
 • Jeg er Journalist i en periode.
 • At undersøge en forfatter, hvordan gør jeg?
 • Samtidslyrik og film

 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Evaluering af den faglige, sociale og personlige udvikling sker primært gennem det daglige arbejde og samtaler.

Fremlæggelser og skriftlige opgaver og respons fra læreren

 • Løbende stavetest og læsetest
 • Det årlige forældremøde
 • 2 skole-hjem-samtaler
 • forældreinformation

Matematik

Klasse:              07
Fag:                    Matematik
Lærer:               MC

Undervisningens intention – delmål:

Matematiske kompetencer:

 • Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
 • Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser
 • Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model
 • Eleven har viden om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen
 • Eleven kan skelne mellem hypoteser, definitioner og sætninger
 • Eleven har viden om hypoteser, definitioner og sætninger
 • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation
 • Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation
 • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision
 • Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog
 • Eleven kan vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation
 • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler

Tal og algebra: 

 • Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent
 • Eleven har viden om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent
 • Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal
 • Eleven har viden om regningsarternes hierarki
 • Eleven kan udvikle metoder til løsninger af ligninger
 • Eleven har viden om strategier til løsning af ligninger
 • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske repræsentationer
 • Eleven har viden om geometriske repræsentationer for algebraiske udtryk
 • Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer
 • Eleven har viden om repræsentationer for lineære funktioner

 

Geometri og måling:

 • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold
 • Eleven har viden om ligedannethed og størrelsesforhold
 • Eleven kan undersøge todimensionelle gengivelser af objekter i omverdenen
 • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger i tegneformer til gengivelse af rumlighed
 • Eleven kan analysere mønstre og symmetrier i omverdenen
 • Eleven har viden om kategorisering af geometriske mønstre og symmetrier
 • Eleven kan omskrive mellem måleenheder
 • Eleven har viden om sammenhænge i enhedssystemet

 

Statistik og sandsynlighed:

 • Eleven kan vælge relevante deskriptorer og diagrammer til analyse af datasæt
 • Eleven har viden om statistiske deskriptorer, diagrammer og digitale værktøjer, der kan behandle store datamængder
 • Eleven kan anvende udfaldsrum og tællemåder til at forbinde enkle sandsynligheder med tal
 • Eleven har viden om udfaldsrum og tællemåder

 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi arbejder med bogsystemet Format. Her skal vi igennem følgende kapitler: Tal, Brøker, decimaltal og procent, Algebra, Funktioner, Ligninger og uligheder, Geometri, Trekanter, Måling, Statistik og sandsynlighed og Skitur til Østrig. Evaluering og værksteder arbejder vi med på ditformat.dk. En mere detaljeret plan over arbejdet med Format kan tilgås på forældreintra. Herudover vil vi løbende supplere emnerne med opgaver og lektier på matematikfessor.

Eleverne vil igen i år få månedsopgaver, hvor vi vil træne både færdighedsregning samt problemregning.

I dimensionen ‘mit matematikprojekt’ skal vi arbejde med forskellige matematiske problemstillinger inden for forskellige områder. Projekterne skal afsluttes med en fremlæggelse, og der vil derfor blive lagt stor fokus på den mundtlige del af matematikfaget.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Månedsopgave

Matematikfessor

Mit matematikprojekt

Evaluering ditformat.dk

Skole-hjem samtale

Engelsk

Klasse:                07
Fag:                     Engelsk
Periode:             Hele året
Lærer:                PSL

Undervisningens intention – delmål:

At bygge videre på de foregående fire års engelskundervisning
Det handler om konsolidering og udbygning af ordforråd, herunder idiomatiske udtryk, træning af mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed samt lytte- og læseforståelse.

Særlige indsatsområder i år er selvstændig udtryksfærdighed, udvidelse af det aktive ordforråd.og sproglig og grammatisk korrekthed

Undervisningsplan – beskrivelse:

Undervisningen tager udgangspunkt i bogen New Choice for Syvende samt Gyldendals undervisningsportal. Jeg supplerer med andre tekster, musik og filmklip hentet fra internettet. Vi følger ikke en slavisk plan, men tager udgangspunkt i de tilgængelige temaer i bog og på portale ud fra en løbende vurdering af relevans, tidsramme og sværhedsgrad.

Ud over at læse, lytte og samtale på engelsk kommer eleverne til at lave dramatiseringer og små præsentationer gruppevis eller for hele klassen..

Det skriftlige arbejde (ca. en lektion om ugen) vil tage udgangspunkt i Let’s Do It 5, men vil også omfatte små oversættelser og fri skriftlig fremstilling

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Vi samler løbende op på det skriftlige arbejde i klassen,

I forhold til det mundtlige håber jeg, at den positive udvikling med deltagelse i klassediskussionerne fortsætter. Desuden vil jeg hjælpe eleverne på vej med små styrede øvelser og forløb

Klasse:                 
Dimension:       
Emne:                 
Periode:              
Lærer:                 

Biologi

Klasse:                 07
Fag:                      Biologi
Periode:              Skoleåret 18-19
Lærer:                 Susanne Færch

Undervisningens intention – delmål:

I biologiundervisningen skal vi i dette skoleår arbejde med flg. emner:

 • Ferskvand
 • Landbrug
 • Pubertet
 • Cellens funktion
 • Fotosyntese og respiration
 • Angreb af mikroorganismer
 • (regnskov og ørken)


Desuden har vi 1 dimensionsemne: Din fantastiske krop ( 2. kvartal) 

 

Undervisningen kommer til at foregå ud fra:

Biologifaget

BIOS (biologibogen)

Biologitjek

Online test og prøver

Du SKAL have din computer med til faget.

Tysk

Klasse:                
Fag:                      Tysk
Periode:              
Lærer:                 

Geografi

Klasse:                07
Fag:                     Geografi
Periode:             Hele året
Lærer:                PSL  

Undervisningens intention – delmål:

Vi skal begynde på det obligatoriske geografiforløb i overbygningen.Eleverne skal introduceres bredt til geografiske grundbegreber og tænkemåder.
Senere går vi i dybden med vulkaner, pladetektonik osv. Vi skal også arbejde med forskellene på i- og u-lande.

Undervisningsplan – beskrivelse:

Undervisningen tager udgangspunkt i bogsystemet Globus grundbog A suppleret med Geografifaget.dk.
Vi starter med forskellige emner og småøvelser som fx danske byer, længde- og breddegrader og tidevand inden vi går over til mere systematiske landebeskrivelser og dertil hørende begreber.
Efter jul arbejder vi med jordklodens opbygning, pladetektonik, vulkaner og jordskælv.
Sidst på året arbejder vi med den globale velstandsfordeling, i-lande, u-lande og NIC-lande

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Både til Globus og Geografifaget knytter der sig en række småopgaver..Desuden formulerer jeg selv små evalueringsark.
Dertil kommer Geografi-Tjek, som eleverne kan bruge til at teste sig selv.

Idræt

Klasse:                07
Fag:                      Idræt
Periode:             18/19
Lærer:                KGA 

Undervisningens intention – delmål:

Mål for undervisningen: 

 • afprøve forskellige motionsformer og idrætter
 • undersøge kvaliteter ved forskellige idrætter
 • opleve lyst og glæde ved at bevæge sig.

 

Grundtræning

 • kende grundlæggende principper for træningslære

Udarbejde opvarmningsprogrammer

 • kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling
  kende grundlæggende principper for træningslære

 

Rytmiske serier

 • Kende til dansemæssige udtryksformer
 • Eleven kan udføre sammensatte bevægelsessekvenser inden for kulturelle danse og stilarter
 • Eleven har viden om kendetegn ved kulturelle danse og stilarter

Kropsbasis

 • Eleven kan anvende kropsbevidsthed i bevægelser
 • Eleven har viden om kroppens spænding, balance, holdning og form

Boldbasis og boldspil:

 • Eleven kan beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil
 • Eleven har viden om samspil mellem teknik og taktik i boldspil

Temaer i idrætsundervisningen:

Samarbejde:

 • Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter
 • Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre
 • Eleven har viden om processer i gruppearbejde
  Krop og identitet
 • Eleven kan samtale om kropsidealers betydning for identitet
 • Eleven har viden om kropsidealer

 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Idrætsundervisningen i 7. klasse veksler i mellem teori og praksis.

Vi arbejder med spilhjulet og eleverne konstruere og forbedrer egne boldspil.

Der arbejdes med opvarmning og grundtræningsprincipper og eleverne er selv ansvarlige for udførsel af opvarmningsprogrammer.

De skal præsenteres for Labans principper i forbindelse med bevægelse og udtryk og lave små koorigrafier.

I løb spring og kast arbjedes med egen udvikling og dygtiggørelse og der afsluttes med et miniholdstævne i Atletik.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Aktiv deltagelse.

Samtale omkring progression i øvelser og spil.

reflektion over egen deltagelse og udvikling.

Journalist for en periode.

Klasse:               07
Dimension:      Kulturel-international
Emne:                Journalist for en periode.
Periode:            1. kvartal 2019/20
Lærer:               BS

Undervisningens intention – delmål:

De journalistiske genre er højt prioriteret i afgangsprøven, og de er mange og ligger meget tæt op ad hinanden i indhold. Derfor begynder jeg her i 7. klasse, med at arbejde med nyheder og debat.

Undervisningen kommer til at dreje sig om, at fremstille artikler og nyhedsindslag, og øve sig i at debattere på skrift.

Undervisningsplan – beskrivelse:

Undervisningen tilrettelægges sådan, at der veksles mellem oplæg og egen produktion. Vi lærer at bruge layout, og hvilke krav der er til at sætte en artikel op, og bedømme de valg der træffes for layout i forhold til budskab og målgruppe.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Artiklerne er en danskaflevering og de rettes.

 

 

Et hjem i verden

Klasse:               07
Dimension:      Kulturel-international
Emne:                Et hjem i verden
Periode:            2. kvartal
Lærer:               MC

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleverne ved og kan forklare forskellen på indvandrer og flygtninge.  
 • Eleverne får kendskab til forskellige levevilkår.
 • Eleverne får kendskab til menneskerettighederne.
 • Eleverne får forståelse for deres omverden og interkulturel indsigt.
 • Eleven har viden om landes interesser, involvering i konflikter og konfliktløsning


Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi skal undersøge hvilke lande, hvorfra mennesker er på flugt samt flygtningenes vilkår. Vi skal se film, løse opgaver enkeltvis og i grupper og spille et online spil ‘mod alle odds’. Derudover skal eleverne deltage i Amnesty Internationals kampagne ‘Skriv for liv’, hvor eleverne skal skrive breve til mennesker, hvis rettigheder er blevet krænket.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Løsning af opgaver

Fremlæggelse

Samtaler i klassen

Brev

 


De fem forbandede år

Klasse:               07
Dimension:      Kulturel-international
Emne:                De fem forbandede år
Periode:            1. kvartal 18-19
Lærer:               PSL

Undervisningens intention – delmål:

Eleverne skal have indblik i politiske forhold, levevilkår og de vigtigste begivenheder i og omkring besættelsen af Danmark 1940-45.
Desuden skal de arbejde med historiefortolkning og kildelæsning

Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi går nogenlunde kronologisk frem.

Vi starter med begivenhederne omkring 9. april 1940, herunder samarbejdspolitikkens indførelse.
Derefter arbejder vi med levevilkår under besættelsen – mørklægning, vareknaphed censur osv., men også de voksende spændinger i befolkningen.
Næste nedslagspunkt er modstandskampen – herunder illegale blade, sabotage, stikkerlikvideringer jødeaktionen folkestrejken og samarbejdspolitikkens sammenbrud.
Til sidst befrielsen og retsopgøret og de hermed forbundne etiske problemstillinger (tyskertøser, lovgivning med tilbagevirkende kraft, dødsstraf osv.)
Den sidste gang regner jeg med at eleverne ser en af de mange spillefilm, der er kommet om besættelsen inden for de sidste 10-15 år.

Som baggrundsmateriale benyttes dels Historiefaget.dk for udskolingen, dels Gyldendal Historie 7. Begge platforme har en bred vifte af problemstillinger og kilder, eleverne kan arbejde med

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Da undervisningen foregår som en vekselvirkning af fælles gennemgang og individuelle/gruppeøvelser, vil der helt naturligt blive evalueret løbende undervejs

 


Multimodalitet

Klasse:               07
Dimension:      Kulturel-international
Emne:                Multimodalitet
Periode:            2. kvt 19-20
Lærer:               BS

 

Undervisningens intention – delmål:

I denne dimension, vil eleverne blive kvalificerede i deres færdigheder i at søge, analysere og vurdere websites. Eleverne arbejder med kildekritisk informationssøgning på nettet samtidig med, at de lærer at forstå de nye mediers multimodale muligheder og virkemidler.

De læringsmål, som emnet understøtter er, at søge på nettet og bruge hensigtsmæssige læsestrategier i forhold til formålet med søgningen. Der er fokus på at lære at være kildekritisk, og analysere et website med henblik på afsender, budskab/hensigt og modtager og vurdere egnethed i forhold til en konkret søgning.

Undervisningsplan – beskrivelse:

I undervisningen bruges afsnittet: Nye sider, i fandango 7.

Undervisningen er introduktion til kommunikation mellem mennesker omkring billeder og tekst. Der undervises i modtager/afsender forhold, og fokus er på budskab/hensigt i analysen af de forskellige udtryk. Der afsluttes med at eleverne laver en analyse af et selvvalgt site. Den skal fremlægges mundtligt.

Eleverne skriver en beskrivende og en fortællende tekst.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

 • Eleven kan definere et læseformål for sin søgning.
 • Eleven kan anvende funktionelle søgeord.
 • Eleven kan ud fra en fragmentlæsning vurdere, hvilke sites der vil være relevante i forhold til læseformålet.
 • Eleven kan undersøge et sites afsenderforhold og vurdere dets relevans i forhold til læseformålet.
 • Eleven kan vurdere sites indhold, design og målgruppe i forhold til læseformålet.
 • Eleven kan finde de oplysninger, der er brug for, og omforme dem til et sprog de forstår.

 


Samtids-lyrik og film

Klasse:               07
Dimension:      Kulturel-international
Emne:               Samtids-lyrik og film
Periode:            4. kvartal 18/19
Lærer:               BS

Undervisningens intention – delmål:
Pga sygdom læses dimensionen af vikar.

Der arbejdes bla. med Dan Turell.

 

 

USA – EU – OL

Klasse:               07
Dimension:      Kulturel-international
Emne:                 USA – EU – OL
Periode:             aug-sept okt 2019
Lærer:                Søren Lau

 

Undervisningens intention – delmål:

At give eleverne viden om de tre emner

Undervisningsplan – beskrivelse:

USA

Starten  –  de 13 oprindelige stater

Flagets historie

4. juli  – Uafhængighedsdagen  (Independence Day)

De nuværende 50 stater

De kendeste stater

Filmindustrien Hollywood   Oscar-fest

Golden Gate, San Francisco

Hovedstaden Washington D C  

Politik, Senatet, Repræsentanternes Hus

Obama, Trump

Ovale kontor

John F Kennedy

Mount Rushmore

Lov og Straf

Natur, jordskælv, tornadoer

Dyreliv

Dansk udvandring til USA

—————————-

EU

Starten 1952

Baggrunden 1. og 2. verdenskrig

Bruxelles

De 6 første lande

Dansk afstemning 1972

Brexit

Euro møntenheden

EU-flaget, symbolet

———————-

OL –  De olympiske Lege

OL i oldtiden

1896 første lege i nyere tid

Sidste OL 2016 Rio Brasilien

Næste OL 2020 Tokyo Japan

Sportsgrene

OL-faklen

Menneskets krop, højde udvikling, rekorder

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):
Overhøring, Fremlæggelse

Din fantastiske krop

Klasse:                07
Dimension:        Naturfaglig-eksperimenterende
Emne:                  Din fantastiske krop
Periode:              2. kvartal
Lærer:                 Susanne Færch

 

Undervisningens intention – delmål: 

 I denne dimension skal vi arbejde med flg. biologiske vinkler:

 • Lære om menneskekroppens opbygning og funktion
 • Ud fra egne erfaringer tale om de sammenhænge, der er mellem kroppens forskellige organer og de funktioner organerne har
 • Opnå forståelse for forskellige holdninger til at leve sit liv på forskellig måde – men også en erkendelse af, at livsførelsen har betydning for sundhed og velvære.

Undervisningsplan – beskrivelse: 

 • Hvad er en sund krop?
 • Hvad består kroppen af?
 • Muskler og skelettet
 • Kredsløbet
 • Kroppens signalsystemer (nervesystemet, hjernen og hormoner)
 • Sanserne
 • Fordøjelsen
 • Andre vigtige organer (leveren, nyrerne, huden og negle) 

Arbejdsgangen:

Der arbejdes individuelt med de forskellige emner.

Der arbejdes med emner efter portalen Clio Biologifaget KROPPEN.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning): 

Samtale om de forskellige emner fælles i klassen

Film om emnerne

 


Mit matematikprojekt

Klasse:               07
Dimension:      Naturfaglig-eksperimenterende
Emme:               Mit matematikprojekt
Periode:            1. kvartal
Lærer:                MC

Undervisningens intention – delmål:

Projekterne fra Format har til formål, at eleverne får mulighed for at anvende den matematik, de har lært i et større perspektiv, ruste dem til både arbejdsform og til at se faget i samspil med andre fag. Projekterne udmønter sig i et produkt, der kan udstilles eller fremlægges for andre.

 • Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model
 • Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
 • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision
 • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation

Undervisningsplan – beskrivelse:
Projektarbejdsformen er en arbejdsform, som eleverne skal være fortrolige med i de større klasser. I arbejdsformen indgår bl.a. elementer  som problemformulering, informationssøgning og fremlæggelse.

Eleverne inddeles i grupper og kan vælge mellem forskellige matematikprojekter. Grupperne skal nå igennem to projekter i løbet af dimensionen. Vi anvender projekter fra Format, som passer til de forskellige emner i bogen. Der vil være stor fokus på den mundtlige del, både under arbejdet med projektet og til slut ved fremlæggelsen.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):
Fremlæggelse for klassen

Ser du det du tror?

Klasse:                07
Dimension:       Praktisk-æstetisk
Emne:                 Ser du det du tror?
Periode:             1.kvartal
Lærer:                PB

 

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleverne kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelse.
 • Eleverne kan tilføre tegningen stemning med lys og skygge.
 • Eleverne har viden om iagttagelse og tegnemetoder.
 • Eleverne har viden om tegneteknikker til, at udtrykke lys, skygge og dybden i billeder.
 • Eleverne har kendskab til tegnealfabetet og kan give eksempler på, hvor elementerne findes.
 • Eleverne kan følge en guidet tegning/tegnediktat.


Undervisningsplan – beskrivelse:

Eleverne bliver guidet igennem et tegnekursus fra Fru Billedkunst, hvor de skal arbejde med tegnealfabetet, en tegnediktat og tilsidst tegne og farvelægge en ugle i A3 størrelse ved hjælp af en trin for trin guide.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):
Uglebillederne bliver udstillet på skolen.

 

Bod

Klasse:                07
Dimension:       Praktisk-æstetisk
Emne:                 Bod.
Lærer:                PB

 

Undervisningens intention – delmål:

Målet med denne dimension er at etablere en Skolebod, hvor eleverne har mulighed for at købe et sundt og nærende måltid for rimelige penge.

Emnet giver mulighed for at styrke samarbejdet, kreativitet, lysten til at skabe samt tage ansvar for fællesskabet. 

Undervisningsplan – beskrivelse:

I samarbejde udarbejder klassen en menuplan for de enkelte boddage.

menuplane omdeles til samtlige elever på skolen.

Klassen udarbejder også en vagtplan for salg, udbringning af maden samt oprydning hold. 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Det var første gang klassen prøvede at arbejde med en Skolebod og det var en positiv oplevelse, hvor alle bidrog til det fælles projekt.

Som sædvanligt var der stor opbakning med at støtte Skoleboden fra skolens elever.

Klasse:                 
Dimension:        
Emne:                  
Periode:              
Lærer:                 

8. klasse

Sæt spot på en genere

Klasse:             08
Fag:                   Dansk
Dimension:     Kulturel-international
Emne:              Sæt spot på en genre
Periode:          3. kvartal
Lærer:             Susanne Færch

Undervisningens intention – delmål:

I dag kan du læse avis på mange måder. Du kan tage en gratisavis med hurtige nyheder med dig i toget, bladre i en tung søndagsavis over morgenmaden eller klikke dig rundt mellem flere avistjenester online.

I dette forløb skal vi arbejde med nyhedsformidlingen.

 • Hvor læser du mest dine nyheder – digitalt eller analogt?
 • Hvad er kriterierne for en god nyhed?
 • Hvilken betydning har avisens layout i forhold til målgruppen


Undervisningsplan – beskrivelse:
 

I denne dimension skal vi arbejde med flg:

 • De forskellige avistyper
 • Avisgenrerne
 • Informationsgenren og opiniongenren
 • Avislayuot


Eleverne skal lære at vurdere teksternes afsender og målgruppe samt få kendskab til teksternes genretræk.

Eleven skal lære at vurdere teksternes sproglige virkemidler og vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse. 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Eleven skal fremstille/ layoute tekster i de forskellige genrer.

Egen produktion af bl.a. nyhedsartikler, reportager, læserbreve m m.

 

Dansk

Klasse:             08
Fag:                   Dansk
Periode:          Skoleåret 18-19
Lærer:              Susanne Færch

 

Undervisningens intention – delmål:

Kernen i danskfaget er:

Sprog at lytte, tale, læse og skrive

Litteratur at arbejde med gamle og nye tekster i forskellige genre

Kommunikation at bruge det mundtlige og det skriftlige sprog i samvær med andre

 • Ved arbejdet med sprog, litteratur og kommunikation opnår eleverne viden og færdigheder, så de er i stand til at:
 • forstå og udtrykke sig varieret
 • eksperimentere med sproget
 • argumentere
 • bruge sproget i forskellige situationer


Undervisningsplan – beskrivelse:

Der arbejdes med følgende hovedområder:

Litteraturarbejde:

Der arbejdes med tekster i alle genre-med billeder og med filmmediet. Der arbejdes med analyse og fortolkningsmuligheder i de forskellige genrer Der læses 3-4 større værker.

 

Læsning:

Der arbejdes med læseforståelse og læseteknikker der kan underbygge forståelsen og læsehastigheden. Der benyttes også digitale opgaver til dette formål.

 

Stavetræning:

 Der arbejdes med diverse træningsopgaver i kopiform, ligeledes arbejders der med diktater både i papirudgave og digitalt.

 

Skriftligheden:

 For at styrke skriftligheden afleveres der ca. hver måned en større skriftlig danskopgave. Her arbejdes der med tekstopbygning samt at skrive forståeligt og varieret i de forskellige genre

 

Årets dimensioner er:

 • Billeder og lyd
 • Forfatterskaber
 • Sæt spot på en genre
 • 188-tallet-ren idyl eller hårdt arbejde


Der arbejdes ud fra Gyldendals,danskportal , Gyldendals webdiktater samt med diverse opgaver i kopiform

Der afleveres en ugeopgave hver 14.dag

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning): 

Evaluering af den faglige, sociale og personlige udvikling sker primært gennem det daglige arbejde og samtaler.

 • Fremlæggelser og skriftlige opgaver og respons fra læreren
 • Løbende stavetest og læsetest
 • Det årlige forældremøde
 • 2 skole-hjem-samtaler
 • Forældreinformation

Matematik

Klasse:              
Fag:                    Matematik
Lærer:              

Engelsk

Klasse:                08
Fag:                      Engelsk
Periode:              Hele året
Lærer:                 PSL

 

Undervisningens  intention – delmål:

At bygge videre på de sidste 5 års engelskundervisning og så småt begynde at forberede eleverne på 9. klasses prøven. Vi fortsætter med konsolidering og udbygning af ordforråd, træning af mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed samt lytte- og læseforståelse.Særlige indsatsområder er igen selvstændig udtryksfærdighed, udvidelse af det aktive ordforråd, samt sproglig og grammatisk korrekthed.

 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Undervisningen tager udgangspunkt i bogen New Choice for 8. klasse suppleret med fagportaler (Gyldendal, inenglishplease og learnenglishteens) og diverse andre tekster o.l. hentet fra internettet.

I det skriftlige arbejde benytter vi Let’s Do It 6, samt diverse opgaver tilnyttet læseteksterne. Sidst på skoleåret vil der være et større skriftligt hjemmearbejde.

En lektion om ugen er sat af til Let’s Do It. Ellers foregår undervidningen som en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde imed emner, som besluttes løbende af klassen og læreren i fællesskab inden for de muligheder, der er givet af undervisningsmaterialerne.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Der bliver løbende samlet op på såvel grammatiske som andre opgaver. Desuden vil oplæsning og oversættelse indgå som en del af klasseundervisningen, så jeg til stadighed kan justere sværhedsgrad og indsatsområde for både klassen og den enkelte elev

Biologi

Klasse:                08
Fag:                     Biologi
Periode:             Skoleåret 18-19
Lærer:                Susanne Færch

 

Undervisningens intention – delmål: 

Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Undervisningsplan – beskrivelse: 

I 8.klasse arbejdes der emner til den fællesfaglige naturfagsprøve, samt online-prøven i biologi.

 

I dette skoleår skal der arbejdes med flg. naturfaglige emner:

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

 

Biologiundervisningen følger i et vist omfang denne opdeling og arbejder med biologiske emner, der knytter sig til disse emner

 

Desuden arbejdes der med disse emner:

 • Genetik
 • Bioteknologi
 • Skoven
 • Havet
 • Mad og sundhed
 • Bakterier og virus


Der undervises efter biologibogen BIOS, Biologifaget samt Biologitjek samt test og biologiprøver

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Samtaler og diskussioner på klassen, løsning af småopgaver, læsning af forskellige artikler om de emner der arbejdes med, film samt forskellige tests.

Tysk

Klasse:                
Fag:                      Tysk
Periode:              
Lærer:                 

Geografi

Klasse:                08
Fag:                      Geografi
Periode:             Hele året
Lærer:                PSL  

 

Undervisningens intention – delmål:

At give eleverne en basal forståelse af såvel natur- som kulturgeografi og kendskab til begreber og terminologi inden for faget. I år lægges der især vægt på naturgeografi.

Desuden skal undervisningen understøtte de tre fælles naturfaglige forløb, eleverne skal igennem i løbet af året.
 
Undervisningsplan – beskrivelse: 

Vi fortsætter hvor vi slap sidste år med repetition af fossile brændstoffer og CO2-krdsløbet
Derefter går vi i gang med meteorologi og vejrsystemer forskellige steder på kloden. Her undgår vi nok ikke at komme ind på konsekvenserne af den globale opvarmning.
Bliver der tid går vi i gang med demografi og den globale fordeling af velstand (I-lande, U-lande osv.)
I løbet af året skal eleverne i gang med de første fællesfaglige naturfagsforløb. I den forbindelse vil geografitimerne blive brugt til supplerende undervisning i tiltknytning til forløbene. Der er tale om Drikkevand for fremtidige Generationer, Produktion på et Bæredygtigt Grundlag samt Bæredygtig Energiproduktion
Som udgangspunkt benyttes grundbøgerne fra Globus systemet og portalen Geografifaget.dk, men suppleret med andre relevante www-kilder
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Jeg vil løbende benytte mig af Geografi-tjek.dk til at give både mig selv og eleverne et indtryk af, hvor godt de er med.
Desuden vil der være små opgaver – typisk på Clio – der løses løbende

Idræt

Klasse:                08
Fag:                      Idræt
Lærer:                KGA 

Undervisningens intention – delmål:

 • afprøve forskellige motionsformer og idrætter
 • undersøge kvaliteter ved forskellige idrætter
 • opleve lyst og glæde ved at bevæge sig.


Grundtræning

 • kende grundlæggende principper for træningslære
 • kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling
 • kende til elementær skadesforebyggelse
 • kende grundlæggende principper for træningslære
 • Eleven kan udføre egne og andres træningsprogrammer
 • Eleven har viden om kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv.


Redskabsgymnatik

 • gennemføre og udvikle øvelser og serier med brug af redskabsopstillinger.
 • udøve sikker modtagning
 • analysere kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre.
 • kunne lave en bevægelsesanalyse
 • Eleven kan fastholde koncentration og fokus i idrætsudøvelse
 • Eleven har viden om teknikker til at sammensætte bevægelser inden fo redskabsgymnastik og parkour


Boldbasis og boldspil

 • Eleven kan beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil
 • Eleven har viden om samspil mellem teknik og taktik i boldspil
 • Eleven kan udvikle boldspil


Atletik:

 • Eleven kan beherske forskellige atletikdiscipliner
 • Eleven har viden om atletikdiscipliners udøvelse og afvikling


Temaer i idrætsundervisningen:

Grænser:

 • Eleven har kendskab til egne og andres grænser både psykisk og fysisk.
 • Eleven har viden om, at grænser varierer fra individ til individ.


Kropssyn:

 • Eleven kan analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling
 • Eleven har viden om kroppens betydning for psyke og identitet

Eleven har viden om idrætsudøvelses betydning for krop og identitet

Undervisningsplan – beskrivelse:
Idrætsundervisningen vil være både teoretisk og praktisk orienteret.

Redskabsgymnastik: stationer til opøvelse af gymnastiske færdigheder: Håndstand, rulle, overslag, spring , simpel parkour, Akrobatik, arbejde med kreative og æstetiske processer i redskabsgymnatik med og uden musik.

Grænser arbejde med mentale og fysiske grænser gennem boldspil med nærkontakt, men også med grænser i form af kropskontakt i massage og akrobatik.
Køn, krop og træning: hvorfor vælger vi de idrætsgrene vi gør. Hvordan påvirker vores nærmiljø og samfundet vores valg? I
I løbet af skoleåret afholder vi en “terminsprøve”, hvor eleverne får muligen for at afprøve prøveformen i idræt. Eleverne skal i små grupper sammensætte et praksisprogram, som skal fremføres. Herefter feedback til de enkelte grupper.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Klassesamtaler om teoretiske emner, afleveringsopgaver og praktisk udførelse af diverse idrætsdiscipliner.
Vurdering af deltagelse i de enkelte lektioner.

Journalist for en periode.

Klasse:               07
Dimension:      Kulturel-internationa
Emne:                Journalist for en periode.
Periode:            1. kvartal
Lærer:               BS

Undervisningens intention – delmål:

De journalistiske genre er højt prioriteret i afgangsprøven, og de er mange og ligger meget tæt op ad hinanden i indhold. Derfor begynder jeg her i 7. klasse, med at arbejde med nyheder og debat.

Undervisningen kommer til at dreje sig om, at fremstille artikler og nyhedsindslag, og øve sig i at debattere på skrift.

Undervisningsplan – beskrivelse:

Undervisningen tilrettelægges sådan, at der veksles mellem oplæg og egen produktion. Vi lærer at bruge layout, og hvilke krav der er til at sætte en artikel op, og bedømme de valg der træffes for layout i forhold til budskab og målgruppe.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Artiklerne er en danskaflevering og de rettes.

 

Et hjem i verden

Klasse:               07
Dimension:      Kulturel-internationa
Emne:                Et hjem i verden
Periode:            2. kvartal
Lærer:               MC

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleverne ved og kan forklare forskellen på indvandrer og flygtninge.  
 • Eleverne får kendskab til forskellige levevilkår.
 • Eleverne får kendskab til menneskerettighederne.
 • Eleverne får forståelse for deres omverden og interkulturel indsigt.
 • Eleven har viden om landes interesser, involvering i konflikter og konfliktløsning

 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi skal undersøge hvilke lande, hvorfra mennesker er på flugt samt flygtningenes vilkår. Vi skal se film, løse opgaver enkeltvis og i grupper og spille et online spil ‘mod alle odds’. Derudover skal eleverne deltage i Amnesty Internationals kampagne ‘Skriv for liv’, hvor eleverne skal skrive breve til mennesker, hvis rettigheder er blevet krænket.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Løsning af opgaver

Fremlæggelse

Samtaler i klassen

Brev

 

De fem forbandede år

Klasse:               07
Dimension:      Kulturel-international
Emne:                De fem forbandede år
Periode:            1. kvartal 18-19
Lærer:               PSL

Undervisningens intention – delmål:

Eleverne skal have indblik i politiske forhold, levevilkår og de vigtigste begivenheder i og omkring besættelsen af Danmark 1940-45.
Desuden skal de arbejde med historiefortolkning og kildelæsning
 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Vi går nogenlunde kronologisk frem.

Vi starter med begivenhederne omkring 9. april 1940, herunder samarbejdspolitikkens indførelse.
Derefter arbejder vi med levevilkår under besættelsen – mørklægning, vareknaphed censur osv., men også de voksende spændinger i befolkningen.
Næste nedslagspunkt er modstandskampen – herunder illegale blade, sabotage, stikkerlikvideringer jødeaktionen folkestrejken og samarbejdspolitikkens sammenbrud.
Til sidst befrielsen og retsopgøret og de hermed forbundne etiske problemstillinger (tyskertøser, lovgivning med tilbagevirkende kraft, dødsstraf osv.)
Den sidste gang regner jeg med at eleverne ser en af de mange spillefilm, der er kommet om besættelsen inden for de sidste 10-15 år.

Som baggrundsmateriale benyttes dels Historiefaget.dk for udskolingen, dels Gyldendal Historie 7. Begge platforme har en bred vifte af problemstillinger og kilder, eleverne kan arbejde med
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Da undervisningen foregår som en vekselvirkning af fælles gennemgang og individuelle/gruppeøvelser, vil der helt naturligt blive evalueret løbende undervejs

 

Multimodalitet

Klasse:               07
Dimension:      Kulturel-international
Emne:                Multimodalitet
Periode:            2. kvt 19-20
Lærer:               BS

 

Undervisningens intention – delmål:

I denne dimension, vil eleverne blive kvalificerede i deres færdigheder i at søge, analysere og vurdere websites. Eleverne arbejder med kildekritisk informationssøgning på nettet samtidig med, at de lærer at forstå de nye mediers multimodale muligheder og virkemidler.

De læringsmål, som emnet understøtter er, at søge på nettet og bruge hensigtsmæssige læsestrategier i forhold til formålet med søgningen. Der er fokus på at lære at være kildekritisk, og analysere et website med henblik på afsender, budskab/hensigt og modtager og vurdere egnethed i forhold til en konkret søgning.
 
Undervisningsplan – beskrivelse:

I undervisningen bruges afsnittet: Nye sider, i fandango 7.

Undervisningen er introduktion til kommunikation mellem mennesker omkring billeder og tekst. Der undervises i modtager/afsender forhold, og fokus er på budskab/hensigt i analysen af de forskellige udtryk. Der afsluttes med at eleverne laver en analyse af et selvvalgt site. Den skal fremlægges mundtligt.

Eleverne skriver en beskrivende og en fortællende tekst.
 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

 • Eleven kan definere et læseformål for sin søgning.
 • Eleven kan anvende funktionelle søgeord.
 • Eleven kan ud fra en fragmentlæsning vurdere, hvilke sites der vil være relevante i forhold til læseformålet.
 • Eleven kan undersøge et sites afsenderforhold og vurdere dets relevans i forhold til læseformålet.
 • Eleven kan vurdere sites indhold, design og målgruppe i forhold til læseformålet.
 • Eleven kan finde de oplysninger, der er brug for, og omforme dem til et sprog de forstår.

 

Samtids-lyrik og film

Klasse:               07
Dimension:      Kulturel-international
Emne:               Samtids-lyrik og film
Periode:            4. kvartal 18/19
Lærer:               BS

Undervisningens intention – delmål:
Pga sygdom læses dimensionen af vikar.

Der arbejdes bla. med Dan Turell.

 

USA – EU – OL

Klasse:               07
Dimension:      Kulturel-international
Emne:                 USA – EU – OL
Periode:             aug-sept okt 2019
Lærer:                Søren Lau

 

Undervisningens intention – delmål:

At give eleverne viden om de tre emner
 
Undervisningsplan – beskrivelse:

USA

Starten  –  de 13 oprindelige stater

Flagets historie

4. juli  – Uafhængighedsdagen  (Independence Day)

De nuværende 50 stater

De kendeste stater

Filmindustrien Hollywood   Oscar-fest

Golden Gate, San Francisco

Hovedstaden Washington D C  

Politik, Senatet, Repræsentanternes Hus

Obama, Trump

Ovale kontor

John F Kennedy

Mount Rushmore

Lov og Straf

Natur, jordskælv, tornadoer

Dyreliv

Dansk udvandring til USA

—————————-

EU

Starten 1952

Baggrunden 1. og 2. verdenskrig

Bruxelles

De 6 første lande

Dansk afstemning 1972

Brexit

Euro møntenheden

EU-flaget, symbolet

———————-

OL –  De olympiske Lege

OL i oldtiden

1896 første lege i nyere tid

Sidste OL 2016 Rio Brasilien

Næste OL 2020 Tokyo Japan

Sportsgrene

OL-faklen

Menneskets krop, højde udvikling, rekorder

 
Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):
Overhøring, Fremlæggelse

Naturfaglig-eksperimenterende

Klasse:                 
Dimension:        
Emne:                  
Periode:              
Lærer:                 

 

Bod

Klasse:                08
Dimension:        Praktisk-æstetisk
Emne:                  Bod
Periode:              2. kvartal 2018/19
Lærer:                 PB

Undervisningens intention – delmål:

Målet med denne dim. er at etablere en Skolebod, hvor eleverne på skolen har mulighed for at købe et sundt og nærende måltid mad for rimelige penge.

Emnet giver mulighed for at styrke samarbejde, kreativitet, fantasi, lysten til at skabe samt tage ansvar for fælleskabet.

Undervisningsplan – beskrivelse:

I et samarbejde udarbejdere klassen en menuplan for de 8 gange, der skal tilbydes Skolebod.

Denne menuplan bliver omdelt til samtige elever på skolen.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Det er mærkbart at klassen har arbejdet med Skolebod op til flere gange og de viser en stor ansvarlighed.

Der er som sædvanligt stor opbakning fra skolens elever med hensyn til at støtte Skoleboden.

 

 

Ser du det du tro

Klasse:                08
Dimension:       Praktisk-æstetisk
Emne:                 Ser du det du tro.
Lærer:                PB

Undervisningens intention – delmål:

 • Eleverne kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser
 • Eleverne har viden om iagttagelses- og tegnemetoder.
 • Eleverne har viden om tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge og dybde i billeder.


Undervisningsplan – beskrivelse:

Eleverne skal arbejde med div. tegneblyanter og undersøge forskellige hårdheder og nuancer.

Eleverne tegner fodtøj set fra siden.

Eleverne tegner et portræt af deres idol.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):
Billederne udstilles på skolen.

Kropslig-musisk

Klasse:                
Dimension:        
Emne:                  
Periode:              
Lærer:                 

9. klasse

Dansk

Klasse:             09
Fag:                   Dansk
Periode:           Skoleåret 19-20
Lærer:              Susanne Færch

Undervisningens intention – delmål:

Kernen i danskfaget er:

Sprog at lytte, tale, læse og skrive

Litteratur at arbejde med gamle og nye tekster i forskellige genre

Kommunikation at bruge det mundtlige og det skriftlige sprog i samvær med andre

Ved arbejdet med sprog, litteratur og kommunikation opnår eleverne viden og færdigheder, så de er i stand til at:

 • forstå og udtrykke sig varieret
 • eksperimentere med sproget
 • argumentere
 • bruge sproget i forskellige situationer

Undervisningsplan – beskrivelse: 

Der arbejdes med følgende hovedområder:

Litteraturarbejde:

Der arbejdes med tekster i alle genre-med billeder og med filmmediet. Der arbejdes med analyse og fortolkningsmuligheder i de forskellige genrer Der læses 3-4 større værker.

Læsning:

Der arbejdes med læseforståelse og læseteknikker der kan underbygge forståelsen og læsehastigheden. Der benyttes også digitale opgaver til dette formål.

Stavetræning:

 Der arbejdes med diverse træningsopgaver i kopiform, ligeledes arbejders der med diktater både i papirudgave og digitalt.

Skriftligheden:

 For at styrke skriftligheden afleveres der ca. hver måned en større skriftlig danskopgave. Her arbejdes der med tekstopbygning samt at skrive forståeligt og varieret i de forskellige genre

Årets dimensioner er:

 • Børn og unges identitet
 • Hvad gemmer sig bag skærmen
 • Læs og skriv en genre
 • Litteratur fra mange vinkler

Der arbejdes ud fra Gyldendals,danskportal , Gyldendals webdiktater samt med diverse opgaver i kopiform

Der afleveres en ugeopgave hver 14.dag

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning): 

Evaluering af den faglige, sociale og personlige udvikling sker primært gennem det daglige arbejde og samtaler.

 • Fremlæggelser og skriftlige opgaver og respons fra læreren
 • Terminsprøve
 • Løbende stavetest og læsetest
 • Det årlige forældremøde
 • 2 skole-hjem-samtaler
 • forældreinformation

Børn og unges identitet

 

Klasse:             09
Fag:                   Dansk
Dimension:    Kulturel-international
Emne:              Børn og unges identitet
Periode:          Skoleåret 19-20
Lærer:              Susanne Færch

Undervisningens intention – delmål: 

 • kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i
 • fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse
 • vise kendskab til både genrers og enkelte forfatterskabers særpræg
 • læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse

Undervisningsplan – beskrivelse:

I denne dimension sættes der fokus på perioden mellem barn og voksen – og arbejder  ¨med tekster om emnet fra flere perioder i litteraturen.

Der arbejdes i flere forskelige genre 

 • digte
 • film
 • noveller
 • billeder
 • romaner

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Samtale om der læste i klassen

Film

Skriftlighed

Matematik

Klasse:              
Fag:                    Matematik
Lærer:              

Engelsk

Klasse:                09
Fag:                      Engelsk
Periode:              2018/19
Lærer:                 HWO

Undervisningens intention – delmål:

Der fortsættes med at tilstræbe at opfylde UMs kompetancemål for engelsk (efter 9. kl. trin).

Mundtlig kommunikation:

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk.

 

Skriftlig kommunikation:

Eleven kan forstå og skrive længere, sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk.

 

Kultur og samfund:

Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold.
 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Undervisningen foregår på engelsk, og der stilles forventninger til, at eleverne benytter engelsk i klasse- og samarbejdssituationer. Undervisningen bygger på en videreudvikling af elevernes evne og lyst til at indgå i forskellige samtalestrukturer, såsom diskussioner, redegørelser, og præsentationer. Tekstarbejdet bruges som udgangspunkt for de sproglige aktiviteter. Grammatiske oversigter og ordbøger, trykte med fortrinsvis omline ordbogen Ordbogen.com inddrages løbende i arbejdet med at udvikle den sproglige præcision i elevernes skriveproces fra idéfase til færdig tekst. Elevernes evne til at arbejde selvstændigt såvel parvis, i grupper som alene er i fokus. Eleverne øver sig i at anvende informationer fra internettet og engelsksprogede kilder, fx i forbindelse med fremlæggelser (Speakers’ Corner). Basismateriale for tekstarbejdet er ‘New Choice’ for 9. klasse, Gyldendals fagportal i engelsk samt tekster fra School Times International. Evt. You Tube.

Da engelsk skriftlig, som udtræk er blevet en del af prøven i engelsk i 9. klasse, trænes eleverne i den skriftlig prøveform og der afleveres tre skriftlige fremstillinger i løbet af skoleåret samt Gyldendals engelske Web-prøver.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Der foretages løbende evaluering af de forskellige færdigheder/kompetancer via dialog, debat, diskussion, fremlæggelser. Grammatiske repetitioner, skriftlige opgaver bliver bedømt og kommenteret.

Fysik/Kemi

Klasse:                
Fag:                      Fysik/Kemi
Periode:              
Lærer:                 

Biologi

Klasse:               09
Fag:                     Biologi
Periode:             Skoleåret 18-19
Lærer:                Susanne Færch

 

Undervisningens intention – delmål: 

At fortsætte og afslutte grundskolens biologiundervisning, herunder at gøre eleverne parate til den fællesfaglige naturfagsprøve samt til online- prøven i biologi.

Timerne vil dels fungere som opsamling og repetition af de emner, der ikke er en del af de fællesfaglige naturfagsforløb

Undervisningsplan – beskrivelse:

I dette skoleår skal eleverne arbejde med flg. fællesfaglige fokusområder:

 • Teknologiens betydning for menneskets sundhed og levevilkår
 • Den enkelte og samfundets udledning af stoffer
 • Strålingens virkning på levende organismers levevilkår

 

Biologiundervisningen følger i et vist omfang denne opdeling og arbejder med biologiske emner, der knytter sig til disse emner.

 

Desuden arbejdes der med:

 • Genetik og bioteknologi.
 • Klimaforandringer
 • Naturforvaltning
 • Økologi
 • Forurening
 • Affald og genbrug

Der arbejdes ud fra BIOS, Biologifaget og Biologitjek, samt online prøver og test

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

I løbet af skoleåret skal eleverne arbejde med at definere selvvalgte problemstillinger og redegøre for dem.

Ligeledes skal de udvikle deres fagspecifikke ord- og begrebsforråd.

Der arbejdes løbende med evalueringsopgaver til emnerne. Her anvendes Biologitjek og evalueringsopgaverne fra Biologfaget.

Tysk

Klasse:                
Fag:                      Tysk
Periode:              
Lærer:                 

Geografi

Klasse:                
Fag:                      Geografi
Periode:             
Lærer:                

Idræt

Klasse:                09
Fag:                      Idræt
Lærer:                 KGA 

Undervisningens intention – delmål:

 • afprøve forskellige motionsformer og idrætter
 • undersøge kvaliteter ved forskellige idrætter
 • opleve lyst og glæde ved at bevæge sig.
 • kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling
 • Planlægge og udføre forskellige former for opvarmning og grundtræning.
 • kende til elementær skadesforebyggelse

 

Rytmiske serier
Kende til dansemæssige udtryksformer

 • Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier
 • sammensætte rytmiske bevægelsesforløb til musik
 • skabe og udføre egne danse og koreografier
 • udføre og begrunde bevægelsesforløb til musik under hensyntagen til udtryk, form og bevægelse
 

Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og karakter

 

Redskabsgymnatik

 • gennemføre og udvikle øvelser og serier med brug af redskabsopstillinger.
 • udøve sikker modtagning
 • analysere kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre.
 • Eleven kan fastholde koncentration og fokus i idrætsudøvelse
 • Eleven har viden om teknikker til at sammensætte bevægelser inden for redskabsgymnastik og parkour

 

Boldbasis:

 • Eleven kan beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil
 • Eleven har viden om samspil mellem teknik og taktik i boldspil
 • Eleven kan udvikle boldspil

 

Kropsbasis:

 • Eleven kan fastholde koncentration og fokus i idrætsudøvelse
 • Eleven kan mestre spænding/afspænding i bevægelse
 • Eleven har viden om koncentration i relation til kropskontrol

 
Undervisningsplan – beskrivelse:

Dans og bevægelse: Skabe koreografier til musik, udarbejde og udføre fællesdanse og pardans, samt kende grundtrinnene i udvalgte kendte dansegenrer.
Redskabsgymnastik: stationer til opøvelse af gymnastiske færdigheder: Håndstand, rulle, overslag, spring , simpel parkour, Akrobatik, arbejde med kreative og æstetiske processer i redskabsgymnatik med og uden musik.
Eleverne skal gennem året stifte bekendtskab med flere forskellige idrætsgrene. Gennem disse trænes samarbejdsrelationer og samarbejdsmetoder. Eleverne kommer ligeledes til at vurdere de forskellige aktiviteter i forhold til værdier, normer og etik.
Inden for hver idrætsgren får eleverne koblet forskellige fagord på deres praksis.

Eleverne skal i starten af skoleåret selv være med til at vælge 2-3 temaer, som kommer til at ligge som en paraply over de forskellige idrætsgrene vi beskæftiger os med.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Klassesamtaler om teoretiske emner, afleveringsopgaver og praktisk udførelse af diverse idrætsdiscipliner.
Vurdering af deltagelse i de enkelte lektioner.

Konflikt, ledelse af I- og U-lande i en konflikttr

Klasse:               08, 09
Dimension:      Kulturel-international
Emne:                Konflikt, ledelse af I- og U-lande i en konflikttr
Periode:            1. kvartal
Lærer:               PHG

Undervisningens intention – delmål:

Læringsmål i forhold til geografi:

Du kan placere de “ni lande” på verdenskortet.

Du kan forklare de enkelte landes økonomiske situation: om de kan betegnes som rig/fattig og hvilke produkter de importerer/eksporterer.

Du kan beskrive landenes betydning for verdensøkonomien.

Læringsmål i forhold til Samfundsfag:

Kan beskrive FNs rolle i verdenssamfundet.

Kan give en kort beskrivelse af WTO og Verdensbanken.

Kan beskrive pressens betydning som;

 • Kommunikationsmiddel mellem lande,
 • Informationskilde om andre lande, deres udvikling og hensigter.

Kan forklare om risikoen ved at tro alt for ukritisk på pressens oplysninger «fake news», kildekritik.

Læringsmål i forhold til spilforståelse:

Kan forklare på hvilken måde ”Konflikt” kan bruges når man skal forklare forskellige samfundsforhold; befolkningsudvikling, rig/fattig, verdenshandel, ressourser som mad energi og teknologi.

Kan bruge erfaringer fra spillet ved senere arbejde med emner i faget samfundsfag.

Undervisningsplan – beskrivelse:
Med heldagsspillet ”Konflikt” som slutaktivitet skal eleverne dels spille selve spillet, og dels arbejde med emner som anskueliggøres i spillet.
Eleverne skal arbejde med den ”4 statsmagt – pressen”, de skal fremlægge oplysninger om 9 lande eller regioner, de skal spille spillet Catan/Settlers for at øve procedurer omkring handel og kommunikation og de skal sætte sig ind i spillereglerne for spillet ”Konflikt”.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):
At eleverne har gennemført Konflikt-dag og at de i større eller mindre grad har nået de i delmålene beskrevne mål.

 

Børn og unges identitet

Klasse:              09
Fag:                    Dansk
Dimension:      Kulturel-international
Emne:                Børn og unges identitet
Periode:            1. kvt 19-20
Lærer:               Susanne Færch

Undervisningens intention – delmål:

 • kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i
 • fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse
 • vise kendskab til både genrers og enkelte forfatterskabers særpræg
 • læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse 

 

Undervisningsplan – beskrivelse

I denne dimension sættes der fokus på perioden mellem barn og voksen – og arbejder  ¨med tekster om emnet fra flere perioder i litteraturen.

Der arbejdes i flere forskelige genre 

 • digte
 • film
 • noveller
 • billeder
 • romaner

 

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):

Samtale om der læste i klassen

Film

Skriftlighed

Naturfaglig-eksperimenterende

Klasse:               
Dimension:      
Emne:                
Periode:            
Lærer:               

Hænderne op ad lommen…

Klasse:                 09
Dimension:        Praktisk-æstetisk
Emne:                  Hænderne op ad lommen…
Periode:              1. kvartal 2018/19
Lærer:                 PB

Undervisningens intention – delmål:
Målet med denne dim. er at genfremstille et Danmarkskort som udstilles i skolegården.

Eleverne får styrkes deres evne til at samarbejde om et fælles projekt.

Undervisningsplan – beskrivelse:
Eleverne former Danmark med pulp og maler det derefter med acrylmaling. 

Når der skal males tages hensyni farve nuancerne til div. dybdeforhold i farvandet omkring Danmark samt højderne i selve landskabet.

Tegn på indlæring (evaluering og opfølgning):
Danmarks kortet udstilles i skolegården.

Kropslig-musisk

Klasse:                 
Dimension:        
Emne:                  
Periode:              
Lærer: