Undervisningen

Fra skolens vedtægter:

2, stk 2.: Skolen formål er i øvrigt:

 • At give eleverne en almen uddannelse, der giver mulighed for at forstå tilværelsen og vurdere deres muligheder i livet og samfundets ytringsformer, således at de kan medvirke til at skabe både åndelige og materielle værdier til fælles gavn.
 • At give eleverne mulighed for at udnytte deres evner og interesser længst muligt i de forskellige fag, give dem sikre elementære kundskaber og prøve kritisk tænkning og selvstændigt arbejde.

 

Til skolens formål har der gennem årene udkrystalliseret sig en række ladede ord. Fortolkninger, læringssyn, adfærd og værdier, der er opstået gennem praksis, refleksioner, ændrede samfundsforhold, skiftende bestyrelser, forældre, elever, lærere og ledere.

Kort sagt i den levende vekselvirkning, gennem dialogen.

 

I skolens selvbeskrivelse finder vi ord som:

 • Lader sig inspirere af de Grundtvig/Koldske skoletanker.
 • Fællesskab.
 • Kreativitet.
 • Helhedspræget undervisning.
 • Trivsel.
 • Positivt, trygt og tillidsfuldt læringsmiljø.
 • Fantasi.
 • Selvstændighed.
 • Handledygtighed.
 • Tværfaglighed.

 

Det betyder, at vores hverdag er præget af at:

 • At lære eleverne at tage del i fællesskabet, og lære dem, at de ud fra deres sociale baggrund og tilhørsforhold skal præge dette fællesskab.
 • At lære eleverne at tage et medansvar.
 • At lære eleverne at ytre sig og lytte til andre, at være interesseret i at sætte sig ind i andre menneskers forudsætninger og tankegang.
 • At bevidstgøre eleverne om, at de er med til at skabe værdier både i skolen og i samfundet generelt.

 

Det betyder, at vores undervisning er præget:

 • Læring gennem aktivitet.
 • Eleverne skal møde inspirerende udfordringer og opgaver, der kræver aktivitet og problemløsning.
 • Undervisningen tager udgangspunkt i, at børn er forskellige og derfor møder undervisningen forskelligt. Det er ikke udtryk for, at vi ønsker ensidigt at tilrettelægge undervisningen efter det enkelte barns niveau, men at processerne får så mange indgange som muligt.
 • Undervisningen må befinde sig i spændingsfeltet mellem det individuelle hensyn og hensynet til fællesskabet.
 • Vi har den opfattelse, at eleverne skal møde et væld at forskellige udfordringer og indfaldsvikler til deres læreprocesser.

 

Til skolens formål har der gennem årene udkrystalliseret sig en række ladede ord. Fortolkninger, læringssyn, adfærd og værdier, der er opstået gennem praksis, refleksioner, ændrede samfundsforhold, skiftende bestyrelser, forældre, elever, lærere og ledere.

Kort sagt i den levende vekselvirkning, gennem dialogen.

Formål:

Undervisningen i 0. klasse skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og gør barnet fortroligt med skolen.

Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige personlige udvikling tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Sprog og udtryksformer.
 • Læse og skrive aktiviteter.
 • Talforståelse.
 • Sociale færdigheder.
 • Samvær og samarbejde.

 

Undervisningen foregår via:
Dansk aktiviteter:

 • Forskellige sproglege.
 • Samtale og dialog.
 • Oplæsning og fortælling.
 • Opdagende læsning og skrivning.
 • Sproglig opmærksomhed, der udvikler barnets læseudvikling via rim og remser og forskellige opmærksomhedslege.
 • Arbejde med de grundlæggende færdigheder – at se, lytte, tale, skrive og læse
 • Alfabetet

 

Matematik aktiviteter:

 • Antalsbestemmelse ved addition og subtraktion.
 • Eksperimenter med konkrete materialer.
 • Indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber.
 • En bred vifte af konkrete materialer, lege og spil anvendes til udforskning af tallene.
 • Bygge rumlige figurer, tegne og farve mønstre, lægge puslespil og sortere efter form, størrelse og farve.
 • Simple målinger.
 • Tælleremser.

 

Sang og musik, hvor vi stimulerer og videreudvikler barnets umiddelbare musikglæde. Vi synger nye og gamle sange, årstids- og højtidssange, emnevalgte sange, sange med bevægelser og sanglege. Udover sangen får barnet lejlighed til at lege og eksperimentere med lyde og instrumenter.

Undervisningen skal lede frem mod, at børnene ved slutningen af 0.klasse har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Fortælle og lytte med bevidsthed om egen rolle.
 • Have kendskab til tal og tælleremser.
 • Vise opmærksomhed og interesse for det talte og skrevne sprog og for selv at meddele sig i tal, skrift og tegning og kunne skelne mellem tal og bogstaver.
 • Kunne følge skolens rytme og regler, samt medvirke til at opbygge klassens normer og regler.
 • Kunne opfatte og udføre en opgave ud fra en kollektiv besked.
 • Arbejde med en konkret opgave alene og i mindre grupper.
 • Tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget.
 • Kende og efterleve almindelige regler og normer for klasseundervisning og gruppearbejde.
 • Tage del i ansvaret over for fællesskabet.
 • Komme med forslag til undervisningens indhold og foreslå arbejdsformer og aktiviteter, der passer til indholdet, og opstille enkle mål for eget arbejde.
 • Kunne klare konflikter – vise hensyn og respektere forskelligheder.
 • Kende til alfabetet, herunder navn, lyd, form, skriveretning, håndfonemer, placering i bogstavhuset, store og små bogstaver, konsonanter og vokaler, læse to-tre bogstavord.
 • Kende tallene fra 1-10. Tallenes form og skriveretning
 • Varetage dagligdagens personlige funktioner, eksempelvis af- og påklædning.
 • Være nysgerrige på og undre sig over livets mangfoldigheder.
 • Tage hensyn til og vise respekt for naturen.
 • Kunne udtrykke sig på forskellige måder, eksempelvis gennem billeder, musik, fortælling og drama.
 • Benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker.
 • Beherske finmotorik og grovmotorik og bruge kroppen varieret, samt vise udholdenhed.
 • Udnytte hele skolen og dens legeområder.
 • Kunne begå sig i trafikken.

 

Løbende vurdering af elevens udbytte af undervisningen gennem:

 • 2 årlige skole-hjem samtaler.
 • Talesceening med talepædagog.
 • Tegnetest.
 • Løbende samtale om indlært stof.
 • Personlige samtaler med det enkelte barn/hjem
 • Drama optrin.
 • Udstilling og fremvisning af produkter.