Vedtægter

VEDTÆGTER for den selvejende institution
“SÆBY-HALLENSLEV FRISKOLE” Skolevej 6, 4270 Høng

Hjemsted og formål

§ 1
Sæby-Hallenslev Friskole, CVR 72419618, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Høng Kommune (fra 1. januar 2007 i Kalundborg Kommune), Vestsjællands Amtskommune (fra 1. januar 2007 Region Sjælland). Skolen er oprettet den 3. marts 1983.

§ 2
Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk.2.
Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:
-At give eleverne en almen uddannelse, der giver mulighed for at forstå tilværelsen og vurdere deres muligheder i livet og samfundets ytringsformer, således at de kan  medvirke til at skabe både åndelige og materieller værdier til fælles gavn.
-At  give eleverne mulighed for at udnytte deres evner og interesser længst muligt i de forskellige fag, give dem sikre elementære kundskaber og opøve kritisk tænkning og selvstændigt arbejde.

§ 5
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk.2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.

Stk.3.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

 

Skolens drift

§ 3
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Stk.2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds og skolekreds

§ 4
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.´Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk.2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk.2.

Stk.3.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene i skolen, forældrene i Børnehuset samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen. 

Tilsyn

§ 6
I henhold til § 4 stk. 2 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med , at skolen giver undervisning og sprogstimulering som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jf. i øvrigt tilsynsreglerne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Stk. 2
Efter bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende.

Stk.3.
Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst to år ad gangen. Det særligt indkaldte valgmøde kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme. 

Stk.4.
Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk. 5.
Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” Den eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

Generalforsamling

§ 7
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen og skolekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen skriftligt til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
4. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Skolekredsens valg af suppleanter.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Stk.3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. også § 6 stk. 3. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden bestyrelsen er enig heri. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.

Stk.4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 25% af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.
Stk.2.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk.3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§ 10
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et særligt møde, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette særlige valgmøde.

Stk.3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt.Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk.6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7.
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§ 11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).

Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4.
Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk.2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

Stk.3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 13
Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk.2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk.2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6 .

Stk.3.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.4.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk.5.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.6.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk.7.
Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 15
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid krav på at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 16
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.

Skoleleder

§ 17
Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2.
Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk.3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Regnskab

§ 18
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk.2.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§ 19
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst totredjedeles flertal.

Stk. 4.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§ 20
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra et almindeligt flertal af bestyrelsens medlemmer af på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.

Stk.2.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.

Stk. 3.
§ 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Bestyrelsen skal orientere forældrekredsen og skolekredsen skriftligt om beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor, hvis skolen nedlægges. Orienteringen skal finde sted umiddelbart efter beslutningen.

Stk.4.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.6.
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Undervisningsministeriets godkendelse.

§ 21
Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Vedtaget 21. august 2006 af bestyrelse og generalforsamling.
Offentliggjort marts 2007.

Undervisningsministeriet har den 20. februar 2007 godkendt vedtægten for Sæby Hallenslev Friskole.
Ministeriet henleder opmærksomheden på følgende:
-skolens midler må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over (vedtægtens §3,stk. 3)

Bilag til Sæby Hallenslev Friskoles vedtægt

Generelt

§ 1
I henhold til § 1 i Sæby Hallenslev Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Kalundborg Kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i Friskoleloven og Dagtilbudsloven. Friskolens skolebestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Undervisningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i Friskoleloven.

Stk. 2
I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i privatinstitutionen have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Forældrebestyrelsen nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til friskolens vedtægt, og forældrebestyrelsen skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.

Formål

§ 2
Fribørnehaven skal i sit daglige virke hvile på oplevelser, udfoldelser og appel til børnenes fantasi. Fribørnehaven skal i hele sit virke søge at udvikle børnene til selvstændige og levende mennesker. Fribørnehaven skal i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til at fremme børnenes tolerance og medmenneskelighed, i deres opvækst i et samfund med frihed og folkestyre.
Fribørnehaven skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Fribørnehaven skal i samarbejde med friskolen skabe en sammenhængende overgang til skole og pasningstilbud.

Åbningstider

§ 3
Fribørnehaven har åbent 2400 timer/år (ca. 51 timer pr. uge)

Fribørnehaven har normalt åbent på hverdage fra kl. 06.30 til kl. 17.00, fredage dog kun til kl. 16.00.

Stk. 2
Kommunens lukkedage følges, dog tilbydes der alternativ pasning i de sidste 3 uger af Friskolens sommerferie.

Åbningstider kan ændres af bestyrelsen, hvis der er behov derfor. Såfremt der ændres i åbningstiden i nedadgående retning, skal Faglig enhed for Småbørn, Kalundborg Kommune orienteres.

Optagelse og opsigelse/udmeldelse

§ 4
I fribørnehaven optages børn fra 2½ år og indtil skolestart.
Fribørnehaven er normeret til 40 børn.
Førskolegruppen tilbydes i perioden april til august en anderledes hverdag.

Stk. 2
Forældre kan lade et barn opskrive på en ikke prioriteret venteliste, tidligst når dette efter fødslen er optaget i folkeregistret. Friskolens bestyrelse fastsætter indmeldelsesgebyret.

Stk. 3
Skoleleder og afdelingsleder optager børn fra ventelisten. Der tilstræbes en ligelig fordeling på køn og alder i børnegruppen.

Stk. 4
Forældrebetaling sker med en måned forud, hver den 1. i måneden.

Stk. 5
Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.
Fribørnehaven kan meddele opsigelse ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i sådanne tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

Stk. 6
Friskolens bestyrelse kan opsige et barn fra en plads i fribørnehaven, hvis barn og/eller forældrene modarbejder institutionens formål og arbejdsmåde.

Stk. 7
En plads i fribørnehaven er ikke samtidig lig med en plads på Sæby Hallenslev Friskole.

Forældrebestyrelse

§ 5
Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i fribørnehaven.

Stk. 2
Forældrebestyrelsen skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt fribørnehavens forældre, friskolens leder og en ledelsesrepræsentant udpeget af Sæby Hallenslev friskoles bestyrelse. Fribørnehavens daglige leder og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne deltager i bestyrelsesmøderne.

Stk. 3
Fribørnehavens daglige leder og andet personale ved fribørnehaven kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deldage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til børn i fribørnehaven

Stk. 4
Medlemmer af forældrebestyrelsen vælges for ét år. De tre forældrerepræsentanter vælges på et årligt valgmøde inden udgangen af august måned.

Stk. 5
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrebestyrelsen. Forældrerepræsentanter skal udtræde af bestyrelsen, når de ikke længere har børn i fribørnehaven.

Stk. 6
Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for bestyrelsens indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger.

Stk. 7
Der skal afholdes min. 4 bestyrelsesmøder fordelt jævnt på et valgår

Stk. 8
Den daglige leder af fribørnehaven benævnes afdelingsleder, og pågældende er ansvarlig over for friskolens bestyrelse og friskolens daglige leder.
Afdelingslederen skal i samarbejde med forældrebestyrelsens formand medvirke til forberedelse af møder i forældrebestyrelsen og forelægge emner til drøftelse.

Stk. 9
Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for fribørnehavens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen, og ved friskolebestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution.

Stk. 10
Forældrebestyrelsen har indstillingsret, når friskolens bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i fribørnehaven. Forældrebestyrelsen har i øvrigt udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål, og der skal aftales, hvordan udtaleretten udøves i forhold til skoleleder og friskolens bestyrelse.

Stk. 11
I samarbejde med fribørnehavens ledelse og medarbejdere medvirker forældrebestyrelsen ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal indeholde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i institutionens liv og virke.
Årsplanen skal godkendes i Friskolens bestyrelse.

Overordnet ledelse

§ 6
Den overordnede ledelse af fribørnehaven varetages af friskolens bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i fribørnehaven, regnskabs- og budgetforhold, løn- og overenskomstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere friskolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt.
I tilfælde af fribørnehavens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af friskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som privatinstitutionen skal opfylde.

Tilsyn

§ 7
Kommunen fører tilsyn med fribørnehaven efter reglerne herom.

§ 8
Dette bilag til friskolens vedtægt skal forelægges Kalundborg Kommune til godkendelse. Ændringer besluttes i friskolens skolebestyrelse efter høring i forældrebestyrelsen.

Underskrevet af Sæby Hallenslev Friskoles skolebestyrelse.

Bilag til Sæby Hallenslev Friskoles vedtægt

Generelt

§ 1
I henhold til § 1 i Sæby Hallenslev Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Kalundborg Kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i Friskoleloven og Dagtilbudsloven. Friskolens skolebestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Undervisningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i Friskoleloven.

Stk. 2
I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i privatinstitutionen have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Forældrebestyrelsen nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til friskolens vedtægt, og forældrebestyrelsen skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.

Formål

§ 2
Fribørnehaven skal i sit daglige virke hvile på oplevelser, udfoldelser og appel til børnenes fantasi. Fribørnehaven skal i hele sit virke søge at udvikle børnene til selvstændige og levende mennesker. Fribørnehaven skal i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til at fremme børnenes tolerance og medmenneskelighed, i deres opvækst i et samfund med frihed og folkestyre.
Fribørnehaven skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Fribørnehaven skal i samarbejde med friskolen skabe en sammenhængende overgang til skole og pasningstilbud.

>Åbningstider

§ 3
Fribørnehaven har åbent 2400 timer/år (ca. 51 timer pr. uge)

Fribørnehaven har normalt åbent på hverdage fra kl. 06.30 til kl. 17.00, fredage dog kun til kl. 16.00.

Stk. 2
Kommunens lukkedage følges, dog tilbydes der alternativ pasning i de sidste 3 uger af Friskolens sommerferie.

Åbningstider kan ændres af bestyrelsen, hvis der er behov derfor. Såfremt der ændres i åbningstiden i nedadgående retning, skal Faglig enhed for Småbørn, Kalundborg Kommune orienteres.

Optagelse og opsigelse/udmeldelse

§ 4
I fribørnehaven optages børn fra 2½ år og indtil skolestart.
Fribørnehaven er normeret til 40 børn.
Førskolegruppen tilbydes i perioden april til august en anderledes hverdag.

Stk. 2
Forældre kan lade et barn opskrive på en ikke prioriteret venteliste, tidligst når dette efter fødslen er optaget i folkeregistret. Friskolens bestyrelse fastsætter indmeldelsesgebyret.

Stk. 3
Skoleleder og afdelingsleder optager børn fra ventelisten. Der tilstræbes en ligelig fordeling på køn og alder i børnegruppen.

Stk. 4
Forældrebetaling sker med en måned forud, hver den 1. i måneden.

Stk. 5
Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.
Fribørnehaven kan meddele opsigelse ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i sådanne tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

Stk. 6
Friskolens bestyrelse kan opsige et barn fra en plads i fribørnehaven, hvis barn og/eller forældrene modarbejder institutionens formål og arbejdsmåde.

Stk. 7
En plads i fribørnehaven er ikke samtidig lig med en plads på Sæby Hallenslev Friskole.

Forældrebestyrelse

§ 5
Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i fribørnehaven.

Stk. 2
Forældrebestyrelsen skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt fribørnehavens forældre, friskolens leder og en ledelsesrepræsentant udpeget af Sæby Hallenslev friskoles bestyrelse. Fribørnehavens daglige leder og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne deltager i bestyrelsesmøderne.

Stk. 3
Fribørnehavens daglige leder og andet personale ved fribørnehaven kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deldage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til børn i fribørnehaven

Stk. 4
Medlemmer af forældrebestyrelsen vælges for ét år. De tre forældrerepræsentanter vælges på et årligt valgmøde inden udgangen af august måned.

Stk. 5
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrebestyrelsen. Forældrerepræsentanter skal udtræde af bestyrelsen, når de ikke længere har børn i fribørnehaven.

Stk. 6
Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for bestyrelsens indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger.

Stk. 7
Der skal afholdes min. 4 bestyrelsesmøder fordelt jævnt på et valgår

Stk. 8
Den daglige leder af fribørnehaven benævnes afdelingsleder, og pågældende er ansvarlig over for friskolens bestyrelse og friskolens daglige leder.
Afdelingslederen skal i samarbejde med forældrebestyrelsens formand medvirke til forberedelse af møder i forældrebestyrelsen og forelægge emner til drøftelse.

Stk. 9
Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for fribørnehavens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen, og ved friskolebestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution.

Stk. 10
Forældrebestyrelsen har indstillingsret, når friskolens bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i fribørnehaven. Forældrebestyrelsen har i øvrigt udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål, og der skal aftales, hvordan udtaleretten udøves i forhold til skoleleder og friskolens bestyrelse.

Stk. 11
I samarbejde med fribørnehavens ledelse og medarbejdere medvirker forældrebestyrelsen ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal indeholde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i institutionens liv og virke.
Årsplanen skal godkendes i Friskolens bestyrelse.

Overordnet ledelse

§ 6
Den overordnede ledelse af fribørnehaven varetages af friskolens bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i fribørnehaven, regnskabs- og budgetforhold, løn- og overenskomstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere friskolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt.
I tilfælde af fribørnehavens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af friskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som privatinstitutionen skal opfylde.

Tilsyn

§ 7
Kommunen fører tilsyn med fribørnehaven efter reglerne herom.

§ 8
Dette bilag til friskolens vedtægt skal forelægges Kalundborg Kommune til godkendelse. Ændringer besluttes i friskolens skolebestyrelse efter høring i forældrebestyrelsen.

Underskrevet af Sæby Hallenslev Friskoles skolebestyrelse.